AK GROUP ARTUR GĄSIOROWSKI KATARZYNA PAROL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000204903
Numer REGON: 712355580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-04-28
Sygnatura akt[RDF/484580/23/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAK GROUP ARTUR GĄSIOROWSKI KATARZYNA PAROL SPÓŁKA JAWNA2019-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2004-05-10 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 17 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI 2004-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-PROTOKÓŁ UCHWAŁ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31 GRDNIA 2003 R. -POROZUMIENIE ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 27 LIPCA 2000 R. ZAWARTY W DNIU 31 MARCA 2004 R.2004-05-10 do dziś
2ZMIANY NA DZIEŃ 25 MARCA 2019 R. - ZMIANA KOMPARYCJI UMOWY SPÓŁKI - ZMIANY TREŚCI § 2 UST. 1, § 3, § 7, § 11 UST. 2, § 14 ZMIANY NA DZIEŃ 25 MARCA 2019 R. -ZMIANY KOMPARYCJI UMOWY SPÓŁKI - § 1, § 3,2019-04-24 do dziś
301.08.2019 R., ZMIANA § 11 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-09 do dziś
401.04.2022 R. ZMIANA § 11 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2022-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-05-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁENIE SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA -ARTUR I RAFAŁ GĄSIOROWSCY SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ ARTUR GĄSIOROWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI POD NUMEREM 6932/2001 WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ RAFAŁ GĄSIOROWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI POD NUMEREM 6931/20012004-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKI2004-05-10 do dziś
2. ImionaARTUR2004-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-05-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-10 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL2019-04-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ALEKSANDRA2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2004-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL2019-04-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ALEKSANDRA2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKI2004-05-10 do dziś
2. ImionaARTUR2004-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2019-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-04-24 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2019-04-24 do dziś
310 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2019-04-24 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-04-24 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-24 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-04-24 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-04-24 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-04-24 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-28 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów