BUDOPUNKT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000204763
Numer REGON: 691782013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2012-10-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43410/12/973]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPUNKT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 129/131 kod pocztowy 00-898 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2004 R. NOT. BOHDAN ROJOWSKI, REP. A NR 2190/20042004-04-23 do dziś
223.06.2008 R., REP. A NR 7169/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, NOTARIUSZ BOHDAN ROJOWSKI, ZMIENIONO PRZEZ SKREŚLENIE I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 4.2008-07-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 3511/2010 Z DNIA 07.04.2010 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, UL. ZAMKOWA 9, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA ZMIANA PAR. 3 ORAZ PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2010-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2010-09-16 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2010-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2010-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. ZARZĄD MOŻE BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA, ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000 ZŁ2004-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2010-09-16 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION, PASZ DLA ZWIERZĄT I NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU2010-09-16 do dziś
346 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2010-09-16 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-09-16 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-09-16 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-09-16 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-09-16 do dziś
846 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2010-09-16 do dziś
946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-09-16 do dziś
1047 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-16 do dziś
1146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-09-16 do dziś
1246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWOGACJI2010-09-16 do dziś
1346 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-09-16 do dziś
1443 99 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2010-09-16 do dziś
1547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-16 do dziś
1647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-09-16 do dziś
1747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2010-09-16 do dziś
1847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2010-09-16 do dziś
1947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-16 do dziś
2043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-16 do dziś
2146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-09-16 do dziś
2246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-09-16 do dziś
2347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-16 do dziś
2446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-09-16 do dziś
2547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-16 do dziś
2647 79 Z HANDEL DETALICZNY POZA SIECIA SKLEPOWĄ2010-09-16 do dziś
2771 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-16 do dziś
2873 1 REKLAMA2010-09-16 do dziś
2981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-09-16 do dziś
3043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-16 do dziś
3141 20 Z WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INZYNIERIA LĄDOWA I WODNA2010-09-16 do dziś
3243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2010-09-16 do dziś
3345 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2010-09-16 do dziś
3443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-09-16 do dziś
3543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2010-09-16 do dziś
3643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-16 do dziś
3774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-16 do dziś
3843 31 Z TYNKOWANIE2010-09-16 do dziś
3943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-09-16 do dziś
4043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-09-16 do dziś
4143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-09-16 do dziś
4243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-09-16 do dziś
4349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-16 do dziś
4468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-16 do dziś
4568 32 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-16 do dziś
4670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-16 do dziś
4782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-09-16 do dziś
4843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-16 do dziś
4946 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-09-16 do dziś
5046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
2data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
3data złożenia 20.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
4data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
5data złożenia 18.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-20 do dziś
6data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
201.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów