SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNICA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000204710
Numer REGON: 570272903
Numer NIP: 7651350259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394697/22/155]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP5702729032004-04-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNICA”2004-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze ARS 4782004-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina WAŁCZ miejscowość GÓRNICA2004-04-23 do dziś
2. Adresnr domu 24 nr lokalu 19 kod pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ 2004-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.09.1996 R. 07.12.2003 R. ZMIANA PAR. 3 STATUTU;2004-04-23 do dziś
220.08.2005 R. ZMIANA PARAGRAFU 3. 5.11.2005 R. ZMIANA PARAGRAFU 3.2005-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKLADAJĄ ZA SPÓŁDZIELNIĘ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZLONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANOWICZ2021-09-13 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PRZEMYSŁAW2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2021-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
21. NazwiskoMIELCAREK2021-09-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
31. NazwiskoSMOLAREK2021-09-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
41. NazwiskoFEDORYSZYN2004-04-23 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-23 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-04-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-23 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-04-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2021-09-13 do dziś
2. ImionaJACEK2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2021-09-13 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZUKA2021-09-13 do dziś
2. ImionaPAULA2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-09-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 06.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-27 do dziś
3data złożenia 31.05.2006 okres 2005 R.2006-06-07 do dziś
4data złożenia 24.05.2007 okres 2006 R.2007-06-11 do dziś
5data złożenia 16.04.2008 okres 2007 R.2008-04-30 do dziś
6data złożenia 21.04.2009 okres 20082009-04-27 do dziś
7data złożenia 15.04.2010 okres 2009 R.2010-04-21 do dziś
8data złożenia 31.03.2011 okres 2010 R.2011-04-05 do dziś
9data złożenia 13.04.2012 okres 2011 R.2012-04-18 do dziś
10data złożenia 13.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-15 do dziś
11data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
12data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
14data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
15data złożenia 26.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
16data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-07 do dziś
22006 R.2007-06-11 do dziś
32007 R.2008-04-30 do dziś
420082009-04-27 do dziś
52009 R.2010-04-21 do dziś
62010 R.2011-04-05 do dziś
72011 R.2012-04-18 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-27 do dziś
32005 R.2006-06-07 do dziś
42006 R.2007-06-11 do dziś
52007 R.2008-04-30 do dziś
620082009-04-27 do dziś
72009 R.2010-04-21 do dziś
82010 R.2011-04-05 do dziś
92011 R.2012-04-18 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów