KTK INTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000204343
Numer REGON: 015704420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2013-06-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/23903/13/349]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015704420 NIP 53422541372009-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKTK INTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 5 KWIETNIA 2004 ROKU PRZEZ MAŁGORZATĘ NOWOSIELSKĄ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZA REP. A NR 2476/20042004-06-28 do dziś
201.07.2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 2631/2009, NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI MAJĄCY SIEDZIBĘ KANCELARII W WARSZAWIE PRZY ULICY PUŁAWSKIEJ NR 233/1, ZMIANA PAR. 2 UST. 1 ORAZ PAR. 4 UST. 12009-08-20 do dziś
315.05.2013 R. REPERTORIUM A NR 142/2013, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM BANASZEK, ADAM SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-634 WARSZAWA, UL. JAWORZYŃSKA 7/16 ZMIANA § 1, § 6, § 7 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE ORAZ SKREŚLA SIĘ § 21 I § 222013-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOÇAY2013-06-17 do dziś
2. ImionaKAMIL TANSEL2013-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH2013-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOÇAY2013-06-17 do dziś
2. ImionaKAMIL TANSEL2013-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-20 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-08-20 do dziś
385 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-20 do dziś
482 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-08-20 do dziś
541 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-20 do dziś
646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-08-20 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-20 do dziś
846 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-20 do dziś
946 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-08-20 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-11 do dziś
2data złożenia 22.11.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-12-11 do dziś
3data złożenia 22.11.2007 okres 05.04.2004 -31.12.20042007-12-11 do dziś
4data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
6data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
7data złożenia 05.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
9data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-12-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-12-11 do dziś
305.04.2004 -31.12.20042007-12-11 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-12-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-12-11 do dziś
305.04.2004 -31.12.20042007-12-11 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów