DOM GIPSY IZOLACJE RADOSŁAW BŁASIAK, ZBIGNIEW MUCHA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000204180
Numer REGON: 092523686
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2009-02-23
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/500/9/532]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092523686 NIP 55423463352009-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOM GIPSY IZOLACJE RADOSŁAW BŁASIAK, ZBIGNIEW MUCHA SPÓŁKA JAWNA2009-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2004-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica INOWROCŁAWSKA nr domu 1 kod pocztowy 85-153 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2009-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOM GIPSY IZOLACJE RADOSŁAW BŁASIAK, ZBIGNIEW MUCHA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU2009-02-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2009-02-23 do dziś
3. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica PAPIEŻKA nr domu 67/69 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2009-02-23 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1BYDGOSZCZ, DNIA 10.12.2001 R.2004-06-25 do dziś
216.01.2009 R. ZMIANA § 1, § 2. 05.02.2009 R, ZMIANA § 3.2009-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-04-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ: ZBIGNIEW MUCHA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ BYDGOSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „BCMB GIPSY-IZOLACJE”, WPISANY POD NUMEREM 80434 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY; -RADOSŁAW BŁASIAK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ BYDGOSKA CMB „BCMB GIPSY-IZOLACJE” WPISANY POD NUMEREM 80455 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY2004-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASIAK2004-04-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2004-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2004-04-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PAWEŁ2004-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2004-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2004-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASIAK2004-04-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2004-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2004-04-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PAWEŁ2004-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-02-23 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-02-23 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-23 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-02-23 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów