A-Z SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000203945
Numer REGON: 211294343
Numer NIP: 5992867086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6558/20/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina WITNICA miejscowość WITNICA2004-04-19 do dziś
2. Adresulica STARZYŃSKIEGO nr domu 12 A kod pocztowy 66-460 poczta WITNICA 2004-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.2004 R. -NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NUMER 1538/2004 01.04.2004 R. NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NUMER 1886/2004 ZMIANA § 4 UST. 1, § 3, 06.04.2004 R. -NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NUMER 1978/2004 ZMIANA § 42004-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERONO2004-04-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 ZŁOTYCH2004-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERONO2004-04-19 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500,00 ZŁOTYCH2004-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADESZKO2004-04-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500,00 ZŁOTYCH2004-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERONO2004-04-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERONO2004-04-19 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADESZKO2004-04-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2011-11-28 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2011-11-28 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-11-28 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2011-11-28 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-11-28 do dziś
643 34 Z MALOWANIE2011-11-28 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-11-28 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-07-14 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów