„BUDO-RENTAL MASZYNY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000203934
Numer REGON: 932997204
Numer NIP: 8942814899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/12859/21/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329972042005-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-RENTAL MASZYNY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 54-001 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2004 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 3541/20042004-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIENIECKI2019-05-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARCIN2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIAT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2004-04-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z NAUKA2011-06-13 do dziś
220 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-06-13 do dziś
370 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-13 do dziś
496 09 Z OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI2011-06-13 do dziś
582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-06-13 do dziś
672 19 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-06-13 do dziś
773 11 Z REKLAMA2011-06-13 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-06-13 do dziś
943 99 Z WYNAJEM LUB DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA ROBÓT2021-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE BUDYNKÓW2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-04-13 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 2005 R.2006-07-13 do dziś
3data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-18 do dziś
4data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-30 do dziś
5data złożenia 09.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
6data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2011-10-05 do dziś
7data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2011-10-05 do dziś
8data złożenia 15.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
9data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
10data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-21 do dziś
11data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-21 do dziś
12data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
13data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
14data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-04 do dziś
15data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
16data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
501.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2011-10-05 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-10-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
501.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2011-10-05 do dziś
601.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2011-10-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.03.2007 R., REP. A NR 3239/2007, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DOMINIKĘ GRODZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21, PRZYCZYNĄ ROZWIĄZANIA SPÓŁKI JEST UCHWAŁ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI2007-04-18 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji04.05.2011 R. - JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA NR 1/2011 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „BUDO-RENTAL MASZYNY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O UCHYLENIU LIKWIDACJI I O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI , 13.06.20112021-06-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2007-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWOJSA2007-04-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-18 do dziś
21. NazwiskoFUCZYŁO2021-06-01 do dziś
2. ImionaDAWID2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.03.2007 R., REP. A NR 3239/2007, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DOMINIKĘ GRODZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21, PRZYCZYNĄ ROZWIĄZANIA SPÓŁKI JEST UCHWAŁ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI 22.04.2021 R., NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2182/2021. , 22.04.20212021-06-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów