SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „FERRUM” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000203905
Numer REGON: 000484950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2016-09-21
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/27655/16/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „FERRUM” W LIKWIDACJI2014-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 2612004-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2004-04-19 do dziś
2. Adresulica ZAMKOWA nr domu 34 nr lokalu 9 kod pocztowy 40-415 poczta KATOWICE 2004-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu18 MAJA 1967 R.;2004-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaDO CZASU ZAKOŃCZENIA INFRASTRUKTURY ZADANIA V-VIII2004-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLEC2004-04-19 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUPA2004-04-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2004-04-19 do dziś
2. ImionaJAN2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH -WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2003-31.12.20032009-06-16 do dziś
2data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2004-31.12.20042009-06-16 do dziś
3data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2005-31.12.20052009-06-16 do dziś
4data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2006-31.12.20062009-06-16 do dziś
5data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-06-16 do dziś
6data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003-31.12.20032009-06-16 do dziś
201.01.2004-31.12.20042009-06-16 do dziś
301.01.2005-31.12.20052009-06-16 do dziś
401.01.2006-31.12.20062009-06-16 do dziś
501.01.2007-31.12.20072009-06-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003-31.12.20032009-06-16 do dziś
201.01.2004-31.12.20042009-06-16 do dziś
301.01.2005-31.12.20052009-06-16 do dziś
401.01.2006-31.12.20062009-06-16 do dziś
501.01.2007-31.12.20072009-06-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiART. 113 PAR. 1 PKT. 1 I 2 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE2014-11-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWAJ LIKWIDATORZY LUB JEDEN LIKWIDATOR I OSOBA PRZEZ LIKWIDATORÓW UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORÓW).2014-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURPANIK2014-11-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ IZYDOR2014-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2014-11-21 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ FRANCISZEK2014-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów