A.P.R. MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000203450
Numer REGON: 012035242
Numer NIP: 5220000542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-11-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/42184/23/454]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012035242 NIP 52200005422013-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P.R. MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 270392004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2019-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 26 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2019-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.04.1991 R., PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ OGRODZIŃSKĄ-ZALEWSKĄ W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WARSZAWIE, REP. A IV-5675/91 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 03.03.2004 R., PRZED NOTARIUSZEM WŁADYSŁAWĄ FILOCHOWSKĄ W KN W WARSZAWIE, REP. A 1300/2004 -ZMIANA § 1, § 2, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 202004-04-16 do dziś
215.11.2005, REPERTORIUM A NR 2824/2005, NOTARIUSZ WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA NOTARIUSZ WLADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50 LOK. 26 00-554 WARSZAWA ZMIANA § 8 I 122005-12-09 do dziś
303.02.2017R., REP. A NR 414/2017, NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 30 ZMIENIONO §§ 6, 10, 11, 13, 15 UST. 1 I 15 UST. 22017-02-21 do dziś
426.10.2018 R., REP. A NR 4991/2018, ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 132018-11-06 do dziś
526.02.2019 R., REP. A NR 1243/2019 R., NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE, ZMIENIONO: §3, §12, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOPERNICUS DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409093482019-04-10 do dziś
4. Numer KRS0000275580 2019-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2019-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT JEDNOOSOBOWO.2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELOWSKI2019-04-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2019-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAŹDZIK2019-12-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAW RYSZARD2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-02-21 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-02-21 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-02-21 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-02-21 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-02-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-02-21 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-02-21 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-02-21 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-09 do dziś
3data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
4data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
5data złożenia 25.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
6data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
7data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
9data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
11data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
14data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
15data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2023-11-17 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 KSH, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU A.P.R. MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA COPERNICUS DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) - ŁĄCZENIE POPRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COPERNICUS DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI SWOJEJ SPÓŁKI JEDNOOSOBOWEJ. POŁĄCZENIE A.P.R. MARKETING SP. Z O.O. ORAZ COPERNICUS DIAGNOSTICS SP. Z O.O. JEST PRZEPROWADZONE W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A.P.R. MARKETING SP. Z O.O. Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2023 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA KUSKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. 6594/2023.2023-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów