DOGMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000203381
Numer REGON: 072901359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-01
Sygnatura akt[RDF/203778/20/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072901359 NIP 54719987272009-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOGMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2004-04-28 do dziś
2. Adresulica BABIOGÓRSKA nr domu 11 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA 2006-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM JANEM GROCHOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 12, REP. A NR 2318/2004.2004-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIONKA2004-04-28 do dziś
2. ImionaWIOLETTA JOANNA2004-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały107 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 53.500, - ZŁ2009-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego53500,00 PLN2004-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2004-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: SAMOISTNIE JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM, JEDNOGŁOŚNA UCHWAŁA ZARZĄDU DLA CZYNNOŚCI POWYŻEJ 50.000 ZŁ ORAZ WYSTAWIANIA WEKSLI I CZEKÓW PONAD KWOTĘ 10.000 ZŁ.2004-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWDA2004-04-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-04-28 do dziś
222 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-04-28 do dziś
372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-04-28 do dziś
472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-04-28 do dziś
572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-04-28 do dziś
672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-04-28 do dziś
772 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-04-28 do dziś
874 40 Z REKLAMA2004-04-28 do dziś
974 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2004-04-28 do dziś
1092 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-04-28 do dziś
1192 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-04-28 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-04-28 do dziś
1392 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2004-04-28 do dziś
1492 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2004-04-28 do dziś
1592 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2004-04-28 do dziś
1622 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-04-28 do dziś
1722 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-04-28 do dziś
1822 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-04-28 do dziś
1922 21 Z DRUKOWANIE GAZET2004-04-28 do dziś
2022 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-28 do dziś
2122 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-04-28 do dziś
2222 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.02.2010 okres 2008 R2010-02-24 do dziś
2data złożenia 03.09.2012 okres 1.01.2009 - 31.12.20092012-10-30 do dziś
3data złożenia 03.09.2012 okres 1.01.2010 - 31.12.20102012-10-30 do dziś
4data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-07 do dziś
5data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-07 do dziś
6data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-07 do dziś
7data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
8data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
9data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
10data złożenia 02.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
11data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R2010-02-24 do dziś
21.01.2009 - 31.12.20092012-10-30 do dziś
31.01.2010 - 31.12.20102012-10-30 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-07 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R2010-02-24 do dziś
21.01.2009 - 31.12.20092012-10-30 do dziś
31.01.2010 - 31.12.20102012-10-30 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-07 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
1001.01.2004 DO 31.12.20042009-04-10 do dziś
1101.01.2005 DO 31.12.20052009-04-10 do dziś
1201.01.2006 DO 31.12.20062009-04-10 do dziś
1301.01.2007 DO 31.12.20072009-04-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów