BUDOKOR WŁOCŁAWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000203272
Numer REGON: 910500209
Numer NIP: 8880400284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-08-12
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/6252/21/40]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP9105002092004-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOKOR WŁOCŁAWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS nr w rejestrze 5732004-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2004-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica DŁUGA nr domu 13/15 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2014-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 MARZEC 1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WE WŁOCŁAWKU REP. A NR 970/91 NOTARIUSZ ALINA MARAT2004-04-07 do dziś
228.02.2006 R.-NOTARIUSZ KRZYSZTOF KAZIMIERZ-KACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. S. BATOREGO 5, REPERTORIUM A NR 391/2006ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 4 UST. 1, § 5 ORAZ § 7 UST. 1 UMOWY2006-03-15 do dziś
305.03.2021 R., REP. A NR 1501/2021, NOTARIUSZ MARTA RYBARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 21/5, ZMIENIONO: §§ 12 ORAZ 14.2021-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKI2004-04-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ2021-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZ2021-08-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21000,00 ZŁ2021-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2006-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA 100000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI NIEWYMIENIONYCH W UST. 1 UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE.2021-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKI2018-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-08-12 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-08-12 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-08-12 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-08-12 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2021-08-12 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 27.09.20052005-10-20 do dziś
3data złożenia 03.11.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-11-13 do dziś
4data złożenia 10.08.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
5data złożenia 24.10.2008 okres ROK 20072008-11-04 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 20092010-07-23 do dziś
8data złożenia 05.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
9data złożenia 03.10.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-10 do dziś
10data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
16data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
17data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-11-13 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
4ROK 20072008-11-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
620092010-07-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-10-10 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-11-13 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
4ROK 20072008-11-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
620092010-07-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-10-10 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów