EWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000203218
Numer REGON: 831370073
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214194/20/373]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 831370073 NIP 81719543542015-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2004-04-07 do dziś
2. Adresulica WOLNOŚCI nr domu 11 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC 2004-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2004 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA KRANC-FILIPECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU UL. LWOWSKA 4, REP. A 2096/20042004-04-07 do dziś
210.07.2015 R., REP. A 4701/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA SZULI-DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU UL. JAGIELLOŃSKA 13/10 UCHYLONO POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI OD PAR.1 DO PAR.32 I ZASTĄPIONO JE NOWYMI POSTANOWIENIAMI OD PAR.1 DO PAR.252015-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYN2004-04-07 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2004-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.349.000,00 ZŁ2019-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2350000,00 PLN2004-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12300000,00 PLN2004-05-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2004-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYN2004-04-07 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2004-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-04-07 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-09 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-09 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-09 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-10-09 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-09 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-09 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-09 do dziś
874 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-09 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 29.03.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 29.03.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
2data złożenia 16.08.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-09-21 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
4data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
6data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
7data złożenia 16.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
8data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
11data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
12data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 29.03.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-09-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów