CODEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000202426
Numer REGON: 170007243
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/525709/23/280]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 170007243 NIP 58114857552013-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCODEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU nr w rejestrze 4892004-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość KWIDZYN2004-05-19 do dziś
2. Adresulica CHOPINA nr domu 21 kod pocztowy 82-500 poczta KWIDZYN 2004-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.1991 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KWIDZYNIE W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM REP. A NR 2142/19912004-05-19 do dziś
226.08.2004 R. REP. A NR 2859/2004, KATARZYNA CINKUSZ-CISKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KWIDZYNIE, ZMIANA PAR. 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13 I 15.2004-10-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3907/2011 Z DNIA 5.10.2011, NOTARIUSZ BARBARA HUMENNY-ŻMIEŃKO, KANCELARIA W KWIDZYNIE PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 6. -ZMIANA § 1, -SKREŚLENIE § 5, WPROWADZENIE NOWEJ TREŚCI § 52011-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLALEWICZ2004-10-08 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ARTUR2004-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ.2015-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI.2004-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLALEWICZ2021-09-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ARTUR2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-11-25 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-11-25 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-11-25 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-25 do dziś
565 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2011-11-25 do dziś
665 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2011-11-25 do dziś
765 20 Z REASEKURACJA2011-11-25 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-25 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-25 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-25 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-19 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 1.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
5data złożenia 23.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-29 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-07 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
12data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
13data złożenia 11.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
14data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
15data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
18data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
19data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
20data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-19 do dziś
21.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
31 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
71.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-19 do dziś
31.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
41 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-29 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-07 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
81.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów