FIRMA DORADCZO-KSIĘGOWA „IZABEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000202269
Numer REGON: 010104602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[RDF/267708/20/342]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0101046022004-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DORADCZO-KSIĘGOWA „IZABEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XX GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 356412004-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-04-01 do dziś
2. Adresulica JANA SEBASTIANA BACHA nr domu 10 nr lokalu 701 kod pocztowy 02-743 poczta WARSZAWA 2004-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA DORADCZO-KSIĘGOWA „IZABEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-04-01 do dziś
3. Adresulica ŁUCKA nr domu 20 nr lokalu 23 kod pocztowy 00-845 poczta WARSZAWA 2004-04-01 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.1993 R. KN KRYSTYNY REK REP. -130/93 JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Z 03.02.2004 R. -CZESŁAWA KOŁCUN W KANCELARII PRZY UL. OGRODOWEJ 9. REPERTORIUM A NR 1544/2004 R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE NUMERY PARAGRAFÓW: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35.2004-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYZIAK2004-04-01 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ2004-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYZIAK2004-04-01 do dziś
2. ImionaJOLANTA WANDA2004-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2004-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYZIAK2004-04-01 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYZIAK2004-04-01 do dziś
2. ImionaJOLANTA WANDA2004-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-04-01 do dziś
222 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-04-01 do dziś
322 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-04-01 do dziś
472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-04-01 do dziś
574 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-04-01 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-04-01 do dziś
774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-04-01 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-01 do dziś
980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów