„APTEKI STOŁECZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000202029
Numer REGON: 015672860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-12-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50514/18/490]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKI STOŁECZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.02.2004 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM REMIGIUSZEM JAŚKIEWICZEM ZASTĘPCĄ NATARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE REPERTORIUM A -NR 1811/2004 ORAZ Z DNIA 23.03.2004 R., REP. A NR 3027/2004 -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I USTALENIE NOWEJ TREŚCI2004-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2013-02-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2013-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2013-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-03-29 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-29 do dziś
370 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2004-03-29 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-03-29 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-03-29 do dziś
673 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2004-03-29 do dziś
785 11 Z SZPITALNICTWO2004-03-29 do dziś
885 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2004-03-29 do dziś
985 14 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-29 do dziś
1093 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2004-03-29 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-03-29 do dziś
1251 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-03-29 do dziś
1374 14 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-03-29 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2004-03-29 do dziś
1592 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-03-29 do dziś
1652 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-03-29 do dziś
1752 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-03-29 do dziś
1851 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-03-29 do dziś
1960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-03-29 do dziś
2060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-03-29 do dziś
2170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-29 do dziś
2270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
2data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-03-31 do dziś
3data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-03-31 do dziś
4data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-03-31 do dziś
5data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-03-31 do dziś
6data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-31 do dziś
7data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-31 do dziś
8data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-31 do dziś
9data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-31 do dziś
10data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-03-31 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-03-31 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-03-31 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-03-31 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-31 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-31 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-31 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-03-31 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-03-31 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-03-31 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-03-31 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-31 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-31 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-31 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów