SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JOANNA”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000202013
Numer REGON: 930470094
Numer NIP: 8942099787
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-05-30
Sygnatura akt[RDF/491927/23/942]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930470094 NIP 89420997872008-01-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JOANNA”2004-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10302004-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-03-29 do dziś
2. Adresulica BEDNARSKA nr domu 1-7 kod pocztowy 54-134 poczta WROCŁAW 2004-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.04.1995, 10.06.2002 -NOWY STATUT, 23.03.2004 -ZMIENIONO: § 3 UST. 2 PKT 1, § 5 UST. 2, § 11 UST. 4, § 19 UST. 2, § 24 UST. 3, § 29 UST. 3, § 40 UST. 1 PKT 2, § 40 UST. 1 PKT 3, § 40 UST. 2, § 71, DODANO: PKT 5 W § 15 UST. 3, § 20 A, § 23 A, UST. 4 W § 35, SKREŚLONO: § 25, PKT 2 W § 39, PKT 2 W § 40 UST. 12004-03-29 do dziś
213.12.2007 R., § 3, § 5, § 6, § 7, § 11, § 12, § 15 UST 3 PKT 5, § 17 UST 3, § 20, § 21, § 22, § 24 UST 3, § 29 UST 8 I UST 9, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 45, § 51 UST3, § 53, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 74. 10.04.2008 R. ZMIANA § 34 UST 2 I 3 STATUTU.2008-05-05 do dziś
325.03.2015R. ZMIANA § 11 PKT 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2015-06-25 do dziś
422.08.2018R.; ZMIENIONO: §§: 4, 6, 27, 28, 29, 30, 42, SKREŚLONO: §§: 11, 14, 15, 19, 23A, 33, DOPISANO: §21 I §22. 17.12.2018R.; ZMIENIONO: §§: 3, 27, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 58, 63, 66, 67, SKREŚLONO: §39 STATUTU.2020-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2004-03-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE” WE WROCŁAWIU UL. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 100, W TEN SPOSÓB ŻE Z JEJ WYDZIELONEJ CZĘŚCI W POSTACI BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. BEDNARSKIEJ 1-7 WRAZ Z PRZYNALEŻNYM GRUNTEM ORAZ WÓWCZAS -CZŁONKAMI OCZEKUJĄCYMI NA MIESZKANIA W W/W BUDYNKU I ZAPISAMI KSIĘGOWYMI DOTYCZĄCYMI INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I WKŁADÓW. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JOANNA” POWSTAŁA UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE” WE WROCŁAWIU Z DNIA 02.12.19942004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „USTRONIE” WE WROCŁAWIU2004-03-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000098654 2004-03-29 do dziś
5. Numer REGON9301124952004-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM. OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. ZARZĄDU JEDNOOSOBOWY NIE MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU CZŁONKOSTWA2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoODASZ2016-11-04 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-04 do dziś
21. NazwiskoLASZCZYŃSKI2004-03-29 do dziś
2. ImionaADAM2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-03-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUNDZ2022-10-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKA2022-10-06 do dziś
2. ImionaIWONA2022-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUT2017-05-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2017-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-22 do dziś
2data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
4data złożenia 14.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
5data złożenia 19.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-07 do dziś
6data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
7data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
8data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -21.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
9data złożenia 07.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
10data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
11data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
13data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
14data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
15data złożenia 15.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-16 do dziś
16data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
19data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R. -21.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R. -21.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów