DOBKOWSKI I WSPÓLNICY ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000201975
Numer REGON: 015701449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2008-04-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8603/8/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2004-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015701449 NIP 52522949722008-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBKOWSKI I WSPÓLNICY ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA2008-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 34 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-141 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 5 LUTEGO 2004 R. ZAWARTA PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ALEKSANDRĄ ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO W WARSZAWIE, REPERTORIUM A -863/20042004-03-29 do dziś
225.01.2008 R.; REPERTORIUM A NR 309/2008, NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §2, §7.2008-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoDOBKOWSKI2004-03-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-29 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2004-03-29 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-29 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
3
1. NazwiskoPOPŁAWSKI2004-03-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-29 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2004-03-29 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBKOWSKI2004-03-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2004-03-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów