SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „NOVA LOCUM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000201877
Numer REGON: 001291028
Numer NIP: 8960003800
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-01-27
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/31560/22/531]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001291028 NIP 89600038002007-06-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „NOVA LOCUM”2004-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6292004-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZCZYTNICKA nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-382 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.12.1987 R.2004-05-11 do dziś
223.11.2007 R -ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2008-10-09 do dziś
326.06.2015 ORAZ § 110 UST. 1 STATUTU.2015-10-19 do dziś
429.06.2018R.- ZMIANA PARAGRAFÓW 4,5, SKREŚLENIE TREŚCI PARAGRAFÓW 6 I 7, SKREŚLENIE DZIAŁU II, UTWORZENIE NOWEGO DZIAŁU II PARAGRAFY OD 6 DO 13, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE PARAGRAFÓW 8 DO 18, TWORZY SIĘ ROZDZIAŁ 5 PARAGRAFY OD 14 DO 15, SKREŚLA SIĘ PARAGRAF 18 W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU, TWORZY SIĘ DZIAŁ III Z PARAGRAFEM 17, SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY 19-98 DOTYCHCZASOWEGO STATUTU, TWORZY SIĘ DZIAŁ IV Z PARAGRAFAMI OD 18 DO 57, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWYM DZIAŁ XI, TWORZY SIĘ DZIAŁ V Z PARAGRAFAMI OD 58 DO 79, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWY DZIAŁ XII, TWORZY SIĘ DZIAŁ VI Z PARAGRAFAMI OD 80 DO 82, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWY DZIAŁ XIII, TWORZY SIĘ DZIAŁ VII Z PARAGRAFAMI 83-84.2020-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSUROWIAK2019-07-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-16 do dziś
21. NazwiskoKACZOR2004-05-11 do dziś
2. ImionaLESZEK MAREK2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-11 do dziś
31. NazwiskoJAWORSKI2004-05-11 do dziś
2. ImionaADAM2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-05-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-11 do dziś
41. NazwiskoPIÓRO2004-05-11 do dziś
2. ImionaANNA2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNARSKI2023-01-27 do dziś
2. ImionaARTUR2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA2023-01-27 do dziś
2. ImionaKAROLINA2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJKOWSKA2023-01-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁEK2023-01-27 do dziś
2. ImionaŻANETA2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRATZ2023-01-27 do dziś
2. ImionaEWA2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-05-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-05-16 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-05-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-05-16 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-05-16 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-05-16 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.11.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-26 do dziś
2data złożenia 06.01.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-03-24 do dziś
3data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2004-31.12.20042009-07-31 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
5data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
6data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
9data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-20 do dziś
16data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-20 do dziś
17data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-26 do dziś
201.01.2007-31.12.20072009-03-24 do dziś
301.01.2004-31.12.20042009-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-26 do dziś
201.01.2007-31.12.20072009-03-24 do dziś
301.01.2004-31.12.20042009-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
701.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów