SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BURSZTYNOWA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000201698
Numer REGON: 473238330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-25
Sygnatura akt[RDF/393767/22/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BURSZTYNOWA”2004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-03-30 do dziś
2. Adresulica LIŚCIASTA nr domu 59 A kod pocztowy 91-357 poczta ŁÓDŹ 2004-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116 CZERWCA 2003 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW -ZAŁOŻYCIELI PRZYJĘTO STATUT SPÓŁDZIELNI2004-03-30 do dziś
220.06.2017R- UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O ZMIANIE STATUTU: SKREŚLONO §1, §5,§6,§7,§10,§12,§13,§27, ROZDZIAŁ XVII, §94,§98,§100,§101, W ZWIĄZKU Z WYKREŚLENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONO NUMERACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PRZEPISÓW, ZMIENIONO TREŚĆ §6 /POPRZEDNIO §11/, §27 / POPRZEDNIO§ 35 /, §76 POPRZEDNIO 89/, §82 / POPRZEDNIO 96/, §95 / POPRZEDNIO §110/, W §90 /DAWNY §105/ DODANO UST. 3-6,2017-12-29 do dziś
324.06.2018R. - ZMIENIONO § 8, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 18, § 19, § 24, § 25, § 30, § 38, § 41, § 82, WYKREŚLONO § 9, § 13, § 20, § 21, § 22 I § 23, ZMIENIONO NUMERACJĘ §§ ORAZ DODANO § 34 I § 35 STATUTU2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2004-03-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ „MIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ” W ŁODZI NA „MIEJSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ” W ŁODZI I NOWĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „BURSZTYNOWA” W ŁODZI UCHWAŁĄ NR 6/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI MIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁODZI Z DNIA 25 KWIETNIA 2003 R.2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA2004-03-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000197752 2004-03-30 do dziś
5. Numer REGON0013994872004-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIAŁOSKURSKA2017-12-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-12-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-29 do dziś
21. NazwiskoKLIMEK2004-03-30 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
31. NazwiskoDARNOWSKI2004-03-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTELA2017-12-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPIS2017-12-29 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2017-12-29 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDURKA MAJCHRZAK2004-03-30 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-30 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-29 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-29 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-29 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-12-29 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-29 do dziś
2data złożenia 12.07.2006 okres 2005 R.2006-07-31 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
4data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
5data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
6data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-12 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
9data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
10data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
12data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
13data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
14data złożenia 26.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
15data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów