„TALIMPEX” JERZY TALAREK, DOROTA TALAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000201582
Numer REGON: 015704353
Numer NIP: 5252293346
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-03-15
Sygnatura akt[RDF/585724/24/696]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALIMPEX” JERZY TALAREK, DOROTA TALAREK SPÓŁKA JAWNA2004-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-29 do dziś
2. Adresulica SENATORSKA nr domu 5 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-075 poczta WARSZAWA 2004-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.03.2004 R. UMOWA SPÓŁKI2004-03-29 do dziś
2ANEKS I DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z 10.12.2009 WRAZ Z TEKSTEM JEDNOLITYM, ZMIANA W PARAGRAFIE 5: PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.2010-01-07 do dziś
3ANEKS 2 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ WRAZ Z TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 21.03.2011 ROKU. ZMIANA §5 I §8 UMOWY SPÓŁKI.2011-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2004-03-29 do dziś
2. ImionaJERZY LESZEK2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2004-03-29 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2004-03-29 do dziś
2. ImionaJERZY LESZEK2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2004-03-29 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2004-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-04-11 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-04-11 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-04-11 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-11 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-04-11 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-04-11 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-11 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-11 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-04-11 do dziś
1033 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-04-11 do dziś
1133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-04-11 do dziś
1249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-04-11 do dziś
1349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-04-11 do dziś
1471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-04-11 do dziś
1571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-04-11 do dziś
1671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-04-11 do dziś
1771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-11 do dziś
1873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-04-11 do dziś
1968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-03-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-03-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-03-15 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-15 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów