DATACOM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000201547
Numer REGON: 300317390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-01-10
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/33257/19/876]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDATACOM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GOŹDZIKOWA nr domu 6 kod pocztowy 60-175 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2003 ROK, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI, UL. MŁYŃSKA 13/8, REP. A NUMER 14289/20032004-03-26 do dziś
217.01.2006 R., REP. A NR 660/2006, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIENIONO § 4 UST. 1, § 8, DODANO § 7 PKT 4 I 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2006-02-16 do dziś
330.04.2009 R., REP. A NR 4792/2009, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHWALONO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2009-10-05 do dziś
416.11.2012 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 9108/2012 - ZMIENIONO § 8 PKT 1 ORAZ § 9 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁUBCZYŃSKI2009-10-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PRZEMYSŁAW2009-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 690.000,00 ZŁ2012-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1650000,00 ZŁ2012-12-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-05 do dziś
217 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-10-05 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-10-05 do dziś
426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-10-05 do dziś
527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-10-05 do dziś
628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-05 do dziś
732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-10-05 do dziś
833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-10-05 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-05 do dziś
1042 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-10-05 do dziś
1143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-10-05 do dziś
1245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-10-05 do dziś
1346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-10-05 do dziś
1447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-10-05 do dziś
1549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-10-05 do dziś
1652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-10-05 do dziś
1755 ZAKWATEROWANIE2009-10-05 do dziś
1856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-10-05 do dziś
1958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-05 do dziś
2059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-10-05 do dziś
2160 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-10-05 do dziś
2261 TELEKOMUNIKACJA2009-10-05 do dziś
2362 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-10-05 do dziś
2463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-10-05 do dziś
2564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-10-05 do dziś
2666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-10-05 do dziś
2768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-10-05 do dziś
2869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-10-05 do dziś
2970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-10-05 do dziś
3071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-10-05 do dziś
3172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-10-05 do dziś
3273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-05 do dziś
3374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-10-05 do dziś
3477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-10-05 do dziś
3578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-10-05 do dziś
3679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-10-05 do dziś
3780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-10-05 do dziś
3881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-10-05 do dziś
3982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-05 do dziś
4085 EDUKACJA2009-10-05 do dziś
4193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-10-05 do dziś
4295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-10-05 do dziś
4396 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-27 do dziś
6data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów