SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOLKO” W ŚWIDNICY

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000201546
Numer REGON: 001238880
Numer NIP: 8840015982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-11-10
Sygnatura akt[RDF/570048/23/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001238880 NIP 88400159822008-05-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOLKO” W ŚWIDNICY2004-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1662004-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2004-03-26 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA 2004-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.08.1985 R. UCHWALONO STATUT; 30.06.2003 R. -UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU; 14.02.2004 R. -ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU 9 PKT 1 UST. 2, PARAGRAFU 33 PKT 1 UST. 1 I 2, PARAGRAFU 108 PKT 4, WYKREŚLONO PARAGRAF 122 UST. 1 PKT 2, DODANO PKT 2 W PARAGRAFIE 9, PARAGRAF 10, PARAGRAF 11, PARAGRAF 12, PARAGRAF 13, PARAGRAF 14, PARAGRAF 15, PARAGRAF 89 PKT 2, PARAGRAF 93 PKT 5 I 6, PARAGRAF 102, PARAGRAF 108 PKT 3, PARAGRAF 118 PKT 1 UST. 3 I UST. 7.2004-03-26 do dziś
225.04.2008 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2008-09-30 do dziś
314.06.2019R. - ZMIENIONO § 3 STATUTU.2019-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOSKWIK2014-01-14 do dziś
2. ImionaWIKTORIA ALEKSANDRA2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2004-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAJDA2019-11-05 do dziś
2. ImionaMAREK2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUS2019-11-05 do dziś
2. ImionaMAREK2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHALSKA2016-10-25 do dziś
2. ImionaMARIOLA2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2008 okres 2004 ROK2008-05-27 do dziś
2data złożenia 14.05.2008 okres 2005 ROK2008-05-27 do dziś
3data złożenia 14.05.2008 okres 2006 ROK2008-05-27 do dziś
4data złożenia 14.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-27 do dziś
5data złożenia 02.03.2010 okres 2008 ROK2010-03-05 do dziś
6data złożenia 20.08.2010 okres 2009 ROK2010-09-09 do dziś
7data złożenia 31.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-08 do dziś
8data złożenia 04.08.2012 okres ZA 2011 ROK2012-08-08 do dziś
9data złożenia 20.12.2013 okres 2012 ROK2014-01-14 do dziś
10data złożenia 13.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
11data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
12data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
13data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
14data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-08 do dziś
17data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-08 do dziś
18data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
19data złożenia 10.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2008-05-27 do dziś
22005 ROK2008-05-27 do dziś
32006 ROK2008-05-27 do dziś
42007 ROK2008-05-27 do dziś
52008 ROK2010-03-05 do dziś
62009 ROK2010-09-09 do dziś
72010 ROK2011-09-08 do dziś
8ZA 2011 ROK2012-08-08 do dziś
92012 ROK2014-01-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2008-05-27 do dziś
22005 ROK2008-05-27 do dziś
32006 ROK2008-05-27 do dziś
42007 ROK2008-05-27 do dziś
52008 ROK2010-03-05 do dziś
62009 ROK2010-09-09 do dziś
72010 ROK2011-09-08 do dziś
8ZA 2011 ROK2012-08-08 do dziś
92012 ROK2014-01-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów