„A.P.C.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000201431
Numer REGON: 770690505
Numer NIP: 8390015047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/302254/21/253]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 770690505 NIP 83900150472010-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.P.C.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 9982004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina KOBYLNICA miejscowość KOBYLNICA2004-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYLNICA ulica UL. TRANSPORTOWA nr domu 10 kod pocztowy 76-251 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA 2021-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.1993 R. NOTARIUSZ MARIA WIŃSKA-MARCHLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MARIA WIŃSKA-MARCHLEWICZ BERNADETA POŁEĆ 76-200 SŁUPSK, UL. PIEKIEŁKO 12, REPERTORIUM „A” NR 17511/1993. 29.12.2003 R. NOTARIUSZ ALICJA ŻMUDZKA-MIELNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, UL. KRASIŃSKIEGO 1, REP. „A” NR 2522/2003 ZMIENIONO PAR. 1, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 172004-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRYKA2004-03-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2010-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRYKA2004-03-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2021-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-02-24 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-02-24 do dziś
326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2021-02-24 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-24 do dziś
561 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2021-02-24 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-02-24 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2007 okres 20052007-05-15 do dziś
2data złożenia 20.04.2007 okres 20062007-05-15 do dziś
3data złożenia 04.02.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-02-10 do dziś
4data złożenia 04.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-10 do dziś
5data złożenia 20.02.2012 okres 20092012-03-02 do dziś
6data złożenia 20.02.2012 okres 20102012-03-02 do dziś
7data złożenia 18.12.2012 okres 20112013-01-28 do dziś
8data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-11 do dziś
9data złożenia 23.04.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10data złożenia 26.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
11data złożenia 26.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052007-05-15 do dziś
220062007-05-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-02-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-02-10 do dziś
520092012-03-02 do dziś
620102012-03-02 do dziś
720112013-01-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052007-05-15 do dziś
220062007-05-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-02-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-02-10 do dziś
520092012-03-02 do dziś
620102012-03-02 do dziś
720112013-01-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów