SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000201424
Numer REGON: 001291643
Numer NIP: 8841060890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-06-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/14987/18/600]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012916432004-04-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”2004-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 111812004-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość STRZEGOM2004-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZEGOM kraj POLSKA 2018-06-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJUTRZENKASM@OP.PL2012-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 01 GRUDNIA 1987 R. -STATUT STANOWIĄCY PODSTAWĘ WPISU DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI 14.04.2003 R. -ZMIANA: DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 3 DO 112 ZASTĄPIONO PARAGRAFAMI OD 3 DO 157 15.03.2004 R. -ZMIANA: § 71, § 95, § 97, § 101, § 126, § 1292004-04-09 do dziś
217.12.2009 R. ZMIENIONO DOTYCHCZASOWY § 12 PKT 2, § 13 UST 2 PKT 6 -22 I UST. 3 -5, § 14 PKT 9, § 20 PKT 1 I 2, § 22 UST. 1, § 34, § 35, § 44 UST 4, § 45, § 46, § 47 UST. 3, § 78, § 79 PKT 4, § 80 UST. 2, § 86 UST. 1, § 89, § 98 PKT 1, § 99, § 101 UST. 2, § 104, § 110, § 113 UST. 1 I 2, § 115, § 118, § 119, § 120, § 124 UST. 2, § 134, § 135, § 137 § 140, UCHYLONO-DOTYCHCZASOWY § 15 § 19, § 33 PKT 4, § 40, § 43 PKT 14, § 51, § 57 PKT 24, DODANO-W NOWYM BRZMIENIU § 13 -§ 15, § 18, § 109, § 114, § 117, § 129A, ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW I OZNACZENIE NIEKTÓRYCH INNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH.2010-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKI2004-04-09 do dziś
2. ImionaLESZEK WIESŁAW2004-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-09 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERESZCZYŃSKA2014-03-17 do dziś
2. ImionaMARIOLA2014-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2014-03-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2014-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKE2014-01-30 do dziś
2. ImionaEDYTA KRYSTYNA2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-09 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-09 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-09 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-04-09 do dziś
545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2006 okres 2004 ROK2006-12-29 do dziś
2data złożenia 10.05.2012 okres 20082012-07-03 do dziś
3data złożenia 22.11.2013 okres ZA 2012 ROK2014-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2006-12-29 do dziś
220082012-07-03 do dziś
3ZA 2012 ROK2014-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2006-12-29 do dziś
220082012-07-03 do dziś
3ZA 2012 ROK2014-01-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów