SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000201333
Numer REGON: 810444030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373791/22/351]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810444030 NIP 85400218372008-04-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2004-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 24132004-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina SUCHAŃ miejscowość WAPNICA2004-03-25 do dziś
2. Adresnr domu 41 nr lokalu 7 kod pocztowy 73-132 poczta SUCHAŃ 2004-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY PRZEZ ZAŁOŻYCIELI W DNIU 03 CZERWCA 1993 R.2004-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK), W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2004-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLASOTA2008-08-26 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2011-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-26 do dziś
21. NazwiskoHUT2008-08-26 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2008-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYN WILIŃSKA2018-03-28 do dziś
2. ImionaANNA2018-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJODŁOWSKI2010-07-26 do dziś
2. ImionaJAN2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2008-08-26 do dziś
2. ImionaHALINA2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU2004-03-25 do dziś
240 30 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY2004-03-25 do dziś
390 00 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ ŚMIECI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2008 okres 2005 R.2008-04-30 do dziś
2data złożenia 22.04.2008 okres 2006 R.2008-04-30 do dziś
3data złożenia 16.06.2008 okres ROK 20072008-08-26 do dziś
4data złożenia 19.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-10 do dziś
5data złożenia 21.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-26 do dziś
6data złożenia 10.05.2011 okres 2010 R.2011-05-16 do dziś
7data złożenia 12.06.2012 okres 2011 R.2012-06-15 do dziś
8data złożenia 21.06.2013 okres 2012 R.2013-07-02 do dziś
9data złożenia 10.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
10data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
11data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
12data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
14data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
15data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
16data złożenia 28.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
17data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2008-04-30 do dziś
22006 R.2008-04-30 do dziś
3ROK 20072008-08-26 do dziś
42008 ROK2009-07-10 do dziś
52009 ROK2010-07-26 do dziś
62010 R.2011-05-16 do dziś
72011 R.2012-06-15 do dziś
82012 R.2013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2008-04-30 do dziś
22006 R.2008-04-30 do dziś
3ROK 20072008-08-26 do dziś
42008 ROK2009-07-10 do dziś
52009 ROK2010-07-26 do dziś
62010 R.2011-05-16 do dziś
72011 R.2012-06-15 do dziś
82012 R.2013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów