FHU WM WOJCIECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000201317
Numer REGON: 231190970
Numer NIP: 6112498391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2012-04-23
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4775/12/250]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFHU WM WOJCIECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA2009-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina MYSŁAKOWICE miejscowość MYSŁAKOWICE2012-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁAKOWICE ulica STAWOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-533 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2012-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZOSTAŁA ZAWARTA 29.02.2004 R.2004-03-24 do dziś
2DNIA 05-04-2006 R. ZMIENIONO: § 7, § 8, § 11 UST. 1, § 12 UST. 1; WYKREŚLONO: § 11 UST. 2, 3, 4, § 12 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI; DNIA 22-05-2006 R. ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI;2006-05-31 do dziś
3DNIA 12 WRZEŚNIA 2006 R. -ZMIENIONO TREŚĆ § 2 UMOWY SPÓŁKI.2006-10-09 do dziś
4DNIA 10.08.2009 UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO: § 2, § 4, § 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-09-30 do dziś
5DNIA 12.09.2011 R. ZMIENIONO: § 3, § 6, USUNIĘTO: § UST. 3 W § 4 UMOWY SPÓŁKI2012-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-03-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: „FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA MARIAN WOJCIECHOWICZ, SYLWIA WOJCIECHOWICZ, WOJCIECH WOJCIECHOWICZ -SPÓŁKA CYWILNA” W OSOBACH MARIAN WOJCIECHOWICZ (WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA JELENIA GÓRA POD NR 10253/93), SYLWIA WOJCIECHOWICZ (WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA JELENIA GÓRA POD NR 9352/93), WOJCIECH WOJCIECHOWICZ (WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA JELENIA GÓRA POD NR 4945/90) UCHWAŁĄ Z DN. 29.02.2004 R., NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ O FIRMIE: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MARIAN WOJCIECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA.2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWICZ2004-03-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIAN2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWICZ2004-03-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWICZ2004-03-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWICZ2004-03-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIAN2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-04-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-04-23 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2012-04-23 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-23 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-04-23 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-23 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI2012-04-23 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-04-23 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY2012-04-23 do dziś
1055 30 Z POLA KEMPINGOWE I POLA NAMIOTOWE2012-04-23 do dziś
1155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE2012-04-23 do dziś
1279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-04-23 do dziś
1379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYKI2012-04-23 do dziś
1479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW REKLAMOWYCH2012-04-23 do dziś
1582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW2012-04-23 do dziś
1673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-04-23 do dziś
1793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2012-04-23 do dziś
1890 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-04-23 do dziś
1985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ2012-04-23 do dziś
2093 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-04-23 do dziś
2185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-04-23 do dziś
2249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-04-23 do dziś
2349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-04-23 do dziś
2446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-04-23 do dziś
2546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-04-23 do dziś
2646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2012-04-23 do dziś
2746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI2012-04-23 do dziś
2846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-04-23 do dziś
2946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-04-23 do dziś
3046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUD.2012-04-23 do dziś
3146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-04-23 do dziś
3293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2012-04-23 do dziś
3393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-04-23 do dziś
3446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-04-23 do dziś
3573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-04-23 do dziś
3673 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2012-04-23 do dziś
3774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-04-23 do dziś
3874 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-04-23 do dziś
3974 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-04-23 do dziś
4074 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-04-23 do dziś
4177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2012-04-23 do dziś
4201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-04-23 do dziś
4301 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2012-04-23 do dziś
4402 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-04-23 do dziś
4502 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-04-23 do dziś
4602 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-04-23 do dziś
4703 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-04-23 do dziś
4803 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów