„HEYDAYMH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000201259
Numer REGON: 015689062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-09-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/26690/13/945]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015689062 NIP 12310208882008-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEYDAYMH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2004-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica LEGIONÓW nr domu 10B nr lokalu 5 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2010-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 16.03.2004 R.. -AKT NOTARIALNY W SPORZĄDZONY W KN MIROSŁAWY STACHYRA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻYTNIEJ 13, LOK. 107, REP. A NR 1509/2004 R..2004-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVU2009-04-17 do dziś
2. ImionaTHI KIM OANH2009-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM2009-04-17 do dziś
2. ImionaTHI NHUNG2009-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2004-03-24 do dziś
2. ImionaHUU TU MINH2004-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2004-03-24 do dziś
2. ImionaQUANG HIEN2004-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 WŁÓKIENNICTWO2004-03-24 do dziś
245 BUDOWNICTWO2004-03-24 do dziś
350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-03-24 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-03-24 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-03-24 do dziś
655 HOTELE I RESTAURACJE2004-03-24 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-03-24 do dziś
871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-03-24 do dziś
974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-03-24 do dziś
1093 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-03-24 do dziś
1118 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2004-03-24 do dziś
1219 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2004-03-24 do dziś
1320 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-03-24 do dziś
1421 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2004-03-24 do dziś
1522 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-03-24 do dziś
1629 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-24 do dziś
1736 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-24 do dziś
1837 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.01.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-02-03 do dziś
2data złożenia 21.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
3data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-09-23 do dziś
5data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072010-02-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-09-23 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072010-02-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-09-23 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów