„HIGH DEFINITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000200803
Numer REGON: 016002191
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2007-01-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/113/7/646]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0160021912004-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGH DEFINITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 569622004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-24 do dziś
2. Adresulica JEŻEWSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 11 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.1999 R., NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, 05-590 RASZYN, AL.KRAKOWSKA 29, NR REPERTORIUM A 3829/99 31.12.2003 R., NOTARIUSZ JERZY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,00-240 WARSZAWA, AL.SOLIDARNOŚCI 60, NR REPERTORIUM A 2318/2003, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY2004-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKA2004-03-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW, 50000 PLN2004-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKA2004-03-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-03-24 do dziś
292 34 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-24 do dziś
374 40 Z REKLAMA2004-03-24 do dziś
474 81 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-03-24 do dziś
574 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-03-24 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-03-24 do dziś
722 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-03-24 do dziś
822 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-03-24 do dziś
922 13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-03-24 do dziś
1080 42 SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 18.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-05-16 do dziś
3data złożenia 30.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052007-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów