BUWAMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000200801
Numer REGON: 271012467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264671/20/705]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710124672004-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUWAMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 6952004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2020-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. FABRYCZNA nr domu 12 nr lokalu 15 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.1988 R. -NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KATOWICACH, REP. A NR 587/88 10.12.2003 R. -NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 10464/2003, ZMIENIONO PAR.: 3; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 15; 18; 19; 20; 22; 23; DODANO PAR. 16^12004-03-22 do dziś
28.12.2005 R. -NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 10464/2005, ZMIENIONO PAR.: 5; 62006-01-20 do dziś
321.05.2010 R., REP. A NR 5806/2010, NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ZMIENIONO: PAR. 3; PAR. 16 PKT 2; PAR. 16” PKT 2 SKREŚLONO: PAR. 5 PKT 3; PAR. 72010-05-26 do dziś
411.03.2015 R., REP. A NR 1333/2015, NOTARIUSZ ADRIANA GÓRZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ZMIENIONO: § 3 I § 162015-05-05 do dziś
514.01.2020 R., NOTARIUSZ ADRIANA GÓRZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 268/2020 - ZMIENIONO: §2 UST.12020-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZYK2004-03-22 do dziś
2. ImionaBARBARA JÓZEFA2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZYK2014-06-23 do dziś
2. ImionaWITOLD PRZEMYSŁAW2014-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50400,00 PLN2004-04-21 do dziś
50000,00 PLN2006-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZYK2015-05-05 do dziś
2. ImionaWITOLD PRZEMYSŁAW2015-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZYK2010-09-17 do dziś
2. ImionaBARBARA JÓZEFA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMATUSZYK2008-02-18 do dziś
2. ImionaWITOLD PRZEMYSŁAW2008-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-02-18 do dziś
21. NazwiskoMATUSZYK2008-02-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2008-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-02-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-05-26 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-26 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-05 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-05 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-05-05 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-05-05 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-05 do dziś
781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 01.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-05-11 do dziś
3data złożenia 29.03.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-04-11 do dziś
4data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
5data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
6data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-01 do dziś
7data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-26 do dziś
8data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
9data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
10data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
11data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
13data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
14data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
15data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-04-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-21 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-04-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów