ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000200678
Numer REGON: 015715492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-05-29
Sygnatura akt[RDF/203438/20/182]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRAKOWIAKÓW nr domu 16 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 224/2004 Z DNIA 21 STYCZNIA 2004 R., NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA 03-721 WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 6 M. 15 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 963/2004 Z DNIA 11 MARCA 2004 R. (ZMIANA § 7), NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA 03-721 WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 6 M. 152004-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2014-11-06 do dziś
2. ImionaURSZULA ANNA2014-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 PLN2014-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaULACZYK2006-02-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2006-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARSZAŁEK2006-02-03 do dziś
2. ImionaURSZULA ANNA2006-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-02-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-30 do dziś
222 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2004-03-30 do dziś
322 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2004-03-30 do dziś
452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA W SZCZEGÓLNOŚCI REALIZOWANA PRZEZ HANDLOWE GALERIE ARTYSTYCZNY2004-03-30 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-30 do dziś
692 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2004-03-30 do dziś
752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ2004-03-30 do dziś
892 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI TAKIEGO JAK GALERIA, SALON WYSTAWIENNICZY2004-03-30 do dziś
970 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2004-03-30 do dziś
1070 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-03-30 do dziś
1150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-30 do dziś
1250 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-30 do dziś
1350 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-30 do dziś
1422 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK, BROSZUR, FOLDERÓW I PODOBNYCH PUBLIKACJI ŁĄCZNIE ZE SŁOWNIKAMI I ENCYKLOPEDIAMI, WYDAWANIE MAP, ATLASÓW, NUT2004-03-30 do dziś
1522 12 Z WYDAWANIE GAZET ŁĄCZNIE Z GAZETAMI OGŁOSZENIOWYMI I REKLAMOWYMI2004-03-30 do dziś
1622 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-03-30 do dziś
1722 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA. WYDAWANIE FOTOGRAFII RYCIN I KART POCZTOWYCH, KALENDARZY, FORMULARZY, PLAKATÓW, REPRODUKCJI DZIEŁ SZTUKI I INNYCH2004-03-30 do dziś
1822 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
2data złożenia 13.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
3data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
4data złożenia 12.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów