„BOTOM” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000200626
Numer REGON: 471372484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373630/22/556]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 471372484 NIP 72610160092007-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOTOM” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZIŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 58842004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2004-03-19 do dziś
2. Adresulica TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu 40 nr lokalu 22 kod pocztowy 95- 100 poczta ZGIERZ 2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT-AKT NOTARIALNY Z 12.03.1996 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO REP. A NR 1220/96, AKT NOTARIALNY Z 08.12.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO REP. A NR 6922/2003, ZMIENIAJĄCY BRZMIENIE ART. 4 STATUTU SPÓŁKI.2004-03-19 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 10 Z DNIA 27.06.2007 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4411/2007 ZMIENIONO ART. 22 UST. 1 STATUTU;2007-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2004-03-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-03-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002004-03-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2004-03-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 PLN2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty12000,00 PLN2004-03-19 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2004-03-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8002004-03-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane800 (OSIEMSET) AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 4 GŁOSY2004-03-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2004-03-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2002004-03-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-03-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAJCHRZAK2007-08-14 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2007-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-14 do dziś
21. NazwiskoKROPINIEWICZ2007-08-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2007-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-14 do dziś
31. NazwiskoKUROWSKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
41. NazwiskoKAREWICZ2004-03-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW CZESŁAW2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2004-03-19 do dziś
231 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-19 do dziś
335 5 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-19 do dziś
437 1 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2004-03-19 do dziś
537 2 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-03-19 do dziś
645 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2004-03-19 do dziś
745 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2004-03-19 do dziś
845 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-03-19 do dziś
945 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-03-19 do dziś
1050 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-19 do dziś
1150 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2004-03-19 do dziś
1221 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2004-03-19 do dziś
1350 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-19 do dziś
1451 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-03-19 do dziś
1551 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-03-19 do dziś
1651 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-03-19 do dziś
1751 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2004-03-19 do dziś
1851 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-03-19 do dziś
1951 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-03-19 do dziś
2052 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-03-19 do dziś
2152 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-03-19 do dziś
2252 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-03-19 do dziś
2322 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-03-19 do dziś
2452 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-03-19 do dziś
2552 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-03-19 do dziś
2660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-03-19 do dziś
2761 2 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY2004-03-19 do dziś
2863 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-03-19 do dziś
2963 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-03-19 do dziś
3070 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-19 do dziś
3170 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-19 do dziś
3270 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2004-03-19 do dziś
3371 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-03-19 do dziś
3422 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2004-03-19 do dziś
3571 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2004-03-19 do dziś
3671 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-03-19 do dziś
3772 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-03-19 do dziś
3872 3 PRZETWARZANIE DANYCH2004-03-19 do dziś
3972 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-03-19 do dziś
4074 4 REKLAMA2004-03-19 do dziś
4174 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-03-19 do dziś
4290 0 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-03-19 do dziś
4392 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2004-03-19 do dziś
4492 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2004-03-19 do dziś
4522 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-03-19 do dziś
4693 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-03-19 do dziś
4729 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2004-03-19 do dziś
4829 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2004-03-19 do dziś
4929 7 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-19 do dziś
5030 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.08.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-10-05 do dziś
2data złożenia 28.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
4data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-05-26 do dziś
5data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-05-26 do dziś
6data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-26 do dziś
7data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-26 do dziś
8data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-26 do dziś
9data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-26 do dziś
10data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-26 do dziś
11data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-26 do dziś
12data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-26 do dziś
13data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-07 do dziś
19data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
20data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-10-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-10-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-05-26 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-05-26 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-26 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-26 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-26 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20142017-05-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.12.2003 R. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY O ROZWIĄZANIU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6922/2003, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO W ŁODZI2004-03-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAJDLER2007-08-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ GABRIEL2007-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-03-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki08.12.2003 R. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY O ROZWIĄZANIU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6922/2003, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO W ŁODZI2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów