„A.R.G.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000200382
Numer REGON: 190013535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[RDF/289134/21/894]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1900135352004-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.R.G.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY nr w rejestrze 66872004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2004-03-18 do dziś
2. Adresulica STAROWIEJSKA nr domu 17 nr lokalu 5A kod pocztowy 81-356 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2004-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.1991 ROK NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GDYNI, REPERTORIUM A NUMER 5363/91 05.01.2004 ROK NOT. M.KUŹNICKA, KAN. NOT. W GDYNI REP. A NR 1/2004 ZMIENIONO PAR. 6 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2004-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2004-03-18 do dziś
2. ImionaROMAN JERZY2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176.800,00 ZŁ2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2017-01-26 do dziś
2. ImionaSZYMON2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176.800,00 ZŁ2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego353600,00 PLN2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1352600,00 PLN2004-03-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2017-01-26 do dziś
2. ImionaSZYMON2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2004-03-18 do dziś
2. ImionaROMAN JERZY2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-27 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-11-27 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-11-27 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-11-27 do dziś
755 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2020-11-27 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-27 do dziś
979 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2020-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 26.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-04 do dziś
3data złożenia 24.04.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
4data złożenia 18.05.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-06-14 do dziś
5data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-07 do dziś
6data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
7data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
8data złożenia 08.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
11data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
13data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
15data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
16data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
17data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
18data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-06-14 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-16 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
301.01.2006 DO 31.12.20062007-06-14 do dziś
401.01.2007 DO 31.12.20072008-07-07 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów