BULINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 16:17:45
Numer KRS: 0000200300
Numer REGON: 193016132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/277944/21/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-03-17 do dziś
2. Adresulica CIOŁKOWSKIEGO nr domu 3 F nr lokalu 1 kod pocztowy 80-463 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2004-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2004 R. ALEKSANDRA ROBIŃSKA NOTARIUSZ W GDAŃSKU PROWADZĄCA KANCELARIĘ W GDAŃSKU PRZY ULICY ZA MURAMI 2/10, REP. A 224/20042004-03-17 do dziś
229.12.2009 R. FILIP SZULC NOTARIUSZ W GDAŃSKU KANCELARIA „NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA JOANNA MĘDRAŚ, BARTOSZ MĘDRAŚ, FILIP SZULC” 80-266 GDAŃSK AL.GRUNWALDZKA 190 NUMER REPERTORIUM A 25152/2009 ZMIENIONO § 6 UST. 2 ORAZ § 19.2010-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKA2004-03-17 do dziś
2. ImionaBARBARA MARTA2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁOTYCH2004-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2004-03-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2004-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2004-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKA2009-04-06 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2009-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2009-04-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2009-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMAGDZIARZ GUT2004-03-17 do dziś
2. ImionaIWONA JOANNA2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-03-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-27 do dziś
249 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2010-01-27 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.03.2004 -12.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 04.03.2004 -12.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 04.03.2004 -12.12.20042005-07-20 do dziś
2data złożenia 14.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
3data złożenia 21.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-04 do dziś
4data złożenia 01.04.2007 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-15 do dziś
5data złożenia 13.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-06 do dziś
6data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
7data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
8data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-02 do dziś
9data ZŁożenia 08.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
10data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
11data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
12data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-01 do dziś
13data złożenia 17.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-07 do dziś
14data złożenia 26.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
15data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16data złożenia 25.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-25 do dziś
17data złożenia 22.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-22 do dziś
18data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów