KANCELARIA „VIA LEGIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000200203
Numer REGON: 015678905
Numer NIP: 5272430421
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/27623/22/970]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015678905 NIP 52724304212007-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKANCEALRIA „VIA LEGIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WARECKA nr domu 11 nr lokalu 50 kod pocztowy 00-034 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR STROJNY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 WARSZAWA, REP. A NR 2676/2004 -UMOWA SPÓŁKI 10.03.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA ASESOR WIKTOR WĄGRODZKI ZASTĘPCA MARKA BARTNICKIEGO KANCELARIA W WARSZAWIE REP. A NR 2938/2004, ZMIANA PAR. 102004-03-25 do dziś
211.07.2007 ROK, REPERTORIUM A NUMER 2465/2007, NOTARIUSZ IZABELLA SOROKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 LOK. 11, ZMIANA § § 2, 6, 8, 9, 11 UST. 2, 12, 18 UST. 5, 19, 21 UMOWY SPÓŁKI. 19.09.2007 R. REPERTORIUM A NUMER 3616/2007, NOTARIUSZ IZABELLA SOROKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 LOK. 11, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŻDŻYK RESZKA2007-10-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA2007-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1442 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.100,00 ZŁOTYCH2007-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMA NAZARSKA2007-10-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2007-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.900,00 ZŁOTYCH2007-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego103000,00 PLN2004-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport157500,00 PLN2004-03-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESZKA2007-10-24 do dziś
2. ImionaJULIUSZ DANIEL2007-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMA NAZARSKA2007-10-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2007-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPRERZES ZARZĄDU2007-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 13 Z WYDAWANIE GAZET2015-10-01 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-10-01 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-01 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-01 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres OD 25 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042007-10-24 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres OD 01 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-10-24 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-24 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
5data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
6data złożenia 23.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
7data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
8data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
11data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042007-10-24 do dziś
2OD 01 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-10-24 do dziś
3OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042007-10-24 do dziś
2OD 01 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-10-24 do dziś
3OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWĄ STACHYRĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŻYTNIA 13 LOKAL 107 ZA NUMEREM REPERTORIUM A-9410/20042005-01-12 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NUMER 1 W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA 11.07.2007 ROKU, NOTARIUSZ IZABELLA SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ULICA ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 LOK. 11, REPERTORIUM A NUMER 2465/2007.2007-10-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2005-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-01-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWĄ STACHYRĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŻYTNIA 13 LOKAL 107 ZA NUMEREM REPERTORIUM A-9410/2004 Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 -UCHWAŁA NUMER 1 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTANOWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI.2005-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów