A.R.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000200188
Numer REGON: 473242975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-11-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/17574/19/888]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-03-18 do dziś
2. Adresulica AL. MICKIEWICZA nr domu 11 nr lokalu 25 kod pocztowy 93-525 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2004-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 12.12.2003 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W ŁODZI /REPERTORIUM A NR 5482/03/.2004-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENBURG KAPITAL LLC, KG2008-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 000 ZŁ2012-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBASIEWICZ2019-11-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2250000,00 ZŁ2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000000,00 ZŁ2008-11-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBASIEWICZ2019-11-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ2019-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA ZIEMNIAKÓW, ROŚLIN OKOPOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBINY I INULINY2019-11-12 do dziś
201 11 Z UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-12 do dziś
301 13 Z UPRAWA WARZYW2019-11-12 do dziś
401 13 Z UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2019-11-12 do dziś
501 22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH, ROŚLIN JAGODOWYCH I ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2019-11-12 do dziś
601 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2019-11-12 do dziś
701 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW2019-11-12 do dziś
801 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2019-11-12 do dziś
901 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2019-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów