EMPIRIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000200086
Numer REGON: 930198663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[RDF/287295/21/878]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP9301986632004-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 1362004-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WYB. LUDWIKA PASTEURA nr domu 17A nr lokalu 15 kod pocztowy 50-367 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.1987 R. -ASESOR NOTARIALNY HELENA SZYMCZYK -GRABIŃSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 1, REPERTORIUM A NR 6096/872004-03-16 do dziś
221.04.2015R., REP. A NR 699/2015, NOTARIUSZ MACIEJ MARSZAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. M. WROCŁAWCZYKA 37/2; ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO JEJ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ I PRZYJĘTO NOWĄ. 19.10.2015R., REP. A NR 2588/2015, NOTARIUSZ MACIEJ MARSZAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WROCŁAWCZYKA 37/2; ZMIENIONO: §3 UST. 1, §2 UST. 2.2015-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2004-03-16 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2021-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2004-03-16 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2004-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-11-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-26 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-26 do dziś
582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2009 okres 2004 ROK2009-05-11 do dziś
2data złożenia 12.02.2009 okres 2005 ROK2009-05-11 do dziś
3data złożenia 12.02.2009 okres 2006 ROK2009-05-11 do dziś
4data złożenia 12.02.2009 okres 2007 ROK2009-05-11 do dziś
5data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
6data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-11-26 do dziś
7data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-26 do dziś
8data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-26 do dziś
9data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-26 do dziś
10data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
11data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-26 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2009-05-11 do dziś
22005 ROK2009-05-11 do dziś
32006 ROK2009-05-11 do dziś
42007 ROK2009-05-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 12.12.20142015-11-26 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-11-26 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-26 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-26 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-26 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2009-05-11 do dziś
22005 ROK2009-05-11 do dziś
32006 ROK2009-05-11 do dziś
42007 ROK2009-05-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 12.12.20142015-11-26 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-11-26 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-26 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-26 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-26 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów