ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000199742
Numer REGON: 050486251
Numer NIP: 5422092547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402893/22/871]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0504862512004-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 15992004-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2004-03-29 do dziś
2. Adresulica ELEKTRYCZNA nr domu 13 kod pocztowy 15-950 poczta BIAŁYSTOK 2004-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.1996 R. W KN ALINY SIKORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4026/96, ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19.03.2004 R. W KN ALINY SIKORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 818/2004, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY2004-03-29 do dziś
231.05.2007 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A 4362/2007 ZMIENIONO § 21, DODANO § 25 PKT 3, § 26 PKT 42007-07-10 do dziś
302.06.2008 R., W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. 5434/2008 ZMIENIONO NUMERY PARAGRAFÓW OD 1 DO 342008-06-17 do dziś
405.09.2013 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7076/2013 ZMIENIONO § 20 UST. 1, § 22, W § 24 ZMIENIONO UST. 1, DODANO UST. 6, UST. 7, UST. 8, ZMIENIONO § 25 UST. 32013-09-30 do dziś
519.12.2017 R. W BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 10720/2017 W § 22 ZMIENIONO UST. 2, W § 22 DOTYCHCZASOWE UST. 3 I 4 OTRZYMUJĄ NUMERY 4 I 5, ZMIENIONO § 25 UST. 3, W § 26 ZMIENIONO UST. 4, ZMIENIONO § 28, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 30 DO 33 OTRZYMUJĄ NOWE NUMERY OD 31 DO 34, W § 21 UST. 1, DODANO PKT OD 7 DO 14, W § 21 DODANO UST. 2, W § 22 DODANO UST. 3, W § 22 DODANO USTĘPY O NUMERACH OD 6 DO 11, W § 24 DODANO UST. 9, W § 25 UST. 2 DODANO PKT 7, W § 26 DODANO USTĘPY OD 5 DO 9, DODANO § 30, W § 25 USUNIĘTO PKT 3 I 4 A PUNKTOM O NUMERACH 5 DO 7 NADANO NUMERY OD 3 DO 5, W § 25 UST. 2 USUNIĘTO DOTYCHCZASOWY PKT 8 I DODANO PKT 62018-02-07 do dziś
630.08.2018 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7059/2018 ZMIENIONO 22 § 6 PKT 5, SKREŚLONO § 22 UST. 8, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 22 UST. 9 DO 11 NA § 22 UST. 8 DO 10, ZMIENIONO § 22 UST. 92018-09-27 do dziś
705.04.2019 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2477/2019 ZMIENIONO § 21 UST. 1 PKT 8-14, § 25 UST. 2 PKT 6G, DODANO § 28 PKT 32019-04-30 do dziś
827.11.2019 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 13607/2019 ZMIENIONO § 21 UST. 1 PKT 9-12, § 21 UST. 1 PKT 13, § 22 UST. 6 PKT 1C, I, § 22 UST. 10, § 25 UST. 2 PKT 6F, § 25 UST. 2 PKT 6 B-E, § 25 UST. 2 PKT 6J, § 25 UST. 2 PKT 7, § 28 UST. 2, § 302019-12-16 do dziś
930.12.2020 R. W KN TOMASZA JANA KULESZY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1091/2020 ZMIENIONO § 22 UST.3, DODANO § 22 UST.6 PKT 1 PPKT K)2021-01-11 do dziś
1028.12.2021 R. W KN TOMASZA JANA KULESZY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4129/2021 ZMIENIONO § 10 UST. 2, § 25 UST. 2 PKT 2, USUNIĘTO § 24 UST. 8, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 24 UST. 9 NA UST. 8, DODANO § 27 UST. 32022-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0605528402010-09-20 do dziś
4. Numer KRS0000343124 2010-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały850 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego850000,00 PLN2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1847000,00 PLN2004-03-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIENIAKO2007-07-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFISZER2021-08-06 do dziś
2. ImionaROBERT MACIEJ2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-06 do dziś
21. NazwiskoROZWAŁKA2013-06-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2013-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-28 do dziś
31. NazwiskoMATACZYŃSKA2018-02-07 do dziś
2. ImionaEWA2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-09 do dziś
238 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2018-10-09 do dziś
346 69 Z HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-09 do dziś
447 78 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-09 do dziś
549 41 Z TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-10-09 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-10-09 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2018-10-09 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-10-09 do dziś
943 21 Z ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 28.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-14 do dziś
3data złożenia 07.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-19 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-20 do dziś
5data złożenia 09.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-17 do dziś
6data złożenia 01.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-16 do dziś
7data złożenia 21.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-24 do dziś
8data złożenia 26.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-29 do dziś
9data złożenia 11.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-17 do dziś
10data złożenia 18.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-28 do dziś
11data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
13data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
18data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
19data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-06-19 do dziś
22006 ROK2007-07-20 do dziś
32007 ROK2008-06-17 do dziś
42008 ROK2009-06-16 do dziś
52009 ROK2010-06-24 do dziś
62010 ROK2011-04-29 do dziś
72011 ROK2012-04-17 do dziś
82012 ROK2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-14 do dziś
32005 ROK2006-06-19 do dziś
42006 ROK2007-07-20 do dziś
52007 ROK2008-06-17 do dziś
62008 ROK2009-06-16 do dziś
72009 ROK2010-06-24 do dziś
82010 ROK2011-04-29 do dziś
92011 ROK2012-04-17 do dziś
102012 ROK2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-14 do dziś
32005 ROK2006-06-19 do dziś
42006 ROK2007-07-20 do dziś
52007 ROK2008-06-17 do dziś
62008 ROK2009-06-16 do dziś
72009 ROK2010-06-24 do dziś
82010 ROK2011-04-29 do dziś
92011 ROK2012-04-17 do dziś
102012 ROK2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów