ASSEMBLING WORKS „TECHMON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000199425
Numer REGON: 001412348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13770/20/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001412348 NIP 85102083992015-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSEMBLING WORKS „TECHMON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 10792004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-03-24 do dziś
2. Adresulica KOŚCIELNA nr domu 36 kod pocztowy 71-834 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2004-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.01.1990 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GOLENIOWIE, NOTARIUSZ MARIANNA KOWALCZYK, REPERTORIUM A NUMER 13/19902004-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKA2004-04-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.870,98 ZŁ2016-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABULA WARSKA2016-09-15 do dziś
2. ImionaLUCJA MARTA2016-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.870,98 ZŁ2016-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego63741, 96 PLN2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125847, 77 PLN2004-03-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKA2004-04-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 20.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-02 do dziś
2data złożenia 10.05.2006 okres 20052006-05-16 do dziś
3data złożenia 15.03.2007 okres 2006 R.2007-03-26 do dziś
4data złożenia 31.03.2008 okres 2007 ROK2008-04-03 do dziś
5data złożenia 29.07.2009 okres 2008 R.2009-09-15 do dziś
6data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
7data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
8data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-12 do dziś
9data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-12 do dziś
10data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-12 do dziś
11data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-12 do dziś
12data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
13data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
14data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
15data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-05-16 do dziś
22006 R.2007-03-26 do dziś
32007 ROK2008-04-03 do dziś
42008 R.2009-09-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-12 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-12 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-12 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-02 do dziś
220052006-05-16 do dziś
32006 R.2007-03-26 do dziś
42007 ROK2008-04-03 do dziś
52008 R.2009-09-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-12 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-12 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów