HARD ROCK AND WOOD INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000199358
Numer REGON: 015689731
Numer NIP: 5361746344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-01-02
Sygnatura akt[RDF/576041/24/177]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHARD ROCK AND WOOD INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WOLBROMSKA nr domu 18 nr lokalu 1B kod pocztowy 53-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2004 R. REPERTORIUM A NR 1073/2004 REMIGIUSZ JAŚKIEWICZ ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4 24.02.2004 R. REPERTORIUM A NR 1893/2004 REMIGIUSZ JAŚKIEWICZ ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4 ZMIANA: PAR. 52004-03-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LIPCA 2016R., KAROLINA WOLF-GŁACZKOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ULICA JASNA 7 LOK.1A, REPERTORIUM A NR 1766/2016 - USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2016-10-12 do dziś
3WYPIS AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 12.06.2017 R., REPETYTORIUM A. NUMER 2349/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ TOMASZEWSKĄ-STACHECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ KAROLINA TOMASZEWSKA - STACHECKA NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 14/3. UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZMIENIONA W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: §22017-10-04 do dziś
403.11.2021R., REP. A NR 6220/2021, NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 14/3, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2022-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINVESTCRAFT LIMITED2016-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRANSEN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3023698982017-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000452692 2017-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2004-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLUS2016-10-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-10-12 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-12 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-12 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-12 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-10-12 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-10-12 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-10-12 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-10-12 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-13 do dziś
2data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-13 do dziś
3data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-13 do dziś
4data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-13 do dziś
5data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
7data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
8data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
9data złożenia 02.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów