ARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000199348
Numer REGON: 093166455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2009-07-03
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/5575/9/139]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0931664552006-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2004-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica DŁUGA nr domu 32 kod pocztowy 85-034 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2007-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZCZEPICACH2004-05-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina KCYNIA miejscowość SZCZEPICE2004-05-27 do dziś
3. Adresulica -nr domu 34 nr lokalu -miejscowość SZCZEPICE kod pocztowy 89-240 poczta KCYNIA 2004-05-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2003 R., NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WEŁNIANY RYNEK 2, 85-036 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NUMER 12909/20032004-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYKA2004-03-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANTONI2004-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2004-03-11 do dziś
2. ImionaARTUR ANDRZEJ2004-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 PLN2004-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170000,00 PLN2004-03-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTYUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2004-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYKA2004-03-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANTONI2004-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2004-03-11 do dziś
2. ImionaARTUR ANDRZEJ2004-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2004-03-11 do dziś
236 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH2004-03-11 do dziś
336 12 Z PRODUKCJA MEBLI TO JEST PRODUKCJA SPECJALNYCH MEBLI SKLEPOWYCH: GABLOT WYSTAWOWYCH, LAD I PÓŁEK2004-03-11 do dziś
436 14 A PRODUKCJA MEBLI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, TO JEST PRODUKCJI MEBLI DO SYPIALNI, POKOI WYPOCZYNKOWYCH, OGRODÓW ITP.2004-03-11 do dziś
536 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI2004-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
2data złożenia 07.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
3data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-07-07 do dziś
4data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-07-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów