„A & A MARKETING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000199339
Numer REGON: 473237879
Numer NIP: 7251876348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426425/22/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 473237879 NIP 72518763482009-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & A MARKETING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 70722004-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-03-12 do dziś
2. Adresulica PIOTRKOWSKA nr domu 146 kod pocztowy 90-063 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2004-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 GRUDNIA 1998 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE, REP. A 4387/98 -UMOWA SPÓŁKI. 24 GRUDNIA 2003 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE, REP. A NR 4412/2003, ZMIANA §§ 2, 7, 8, DODANO UST. 3 W § 19.2004-03-12 do dziś
26.07.2004 R. REPERTORIUM A NR 3009/2004 ASESOR NOTARIALNY ANNA WYPIORCZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ZBIGNIEWA ANDRZEJA KWAŚNIEWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI-ZMIENIONO PARAGRAFY: 3, 10, 11, 12, 17, 21; DODANO PARAGRAF 16 A.2004-10-06 do dziś
314.11.2005, REPERTORIUM A NR 3293/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UMOWY SPÓŁKI.2006-01-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2008 R., REPERTORIUM A 2060/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ GRZEGORZ SZAFRUGA ZMIENIONO TREŚĆ § 3, § 9, § 11, § 12 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE, § 12 UST. 2 LIT C, § 17 ZDANIE 2 ORAZ WYKREŚLONO § 16A -SPROSTOWANY DNIA 8.04.2008 R., REPERTORIUM A NR 3166/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ GRZEGORZ SZAFRUGA.2008-04-14 do dziś
529.03.2017 R. NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1334/2017 ZMIANA §32017-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSTEREK2004-03-12 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2004-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00 ZŁ2017-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSTEREK2017-05-22 do dziś
2. ImionaADRIAN ARKADIUSZ2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2017-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU -SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU NABYWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY KAPITAŁU SPÓŁKI -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTITZ KOZA2006-01-25 do dziś
2. ImionaJULITA SABINA2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-06 do dziś
22. ImionaSYLWIA EWA2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2004-10-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD WOJCIECH2004-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2008-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-05-22 do dziś
293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-05-22 do dziś
379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2017-05-22 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-05-22 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-05-22 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-05-22 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-05-22 do dziś
890 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2017-05-22 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
2data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
5data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
6data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
7data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
9data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
17data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów