SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIONIER”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000199315
Numer REGON: 001071048
Numer NIP: 7671105468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/404880/22/816]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010710482004-03-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIONIER”2008-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 2812004-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina ZŁOTÓW miejscowość ZŁOTÓW2004-03-17 do dziś
2. Adresulica BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 6 kod pocztowy 77-400 poczta ZŁOTÓW 2004-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 21.05.1983 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 01.12.2003 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI ZMIENIONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 13.02.2004 R. W ZAKRESIE: §§ 13, 53, 84, 94, 113 I 128 STATUTU -Z POMINIĘCIEM WPISU TREŚCI §9 UST. 1 PKT 7 I UST. 2 PKT 1 STATUTU.2004-03-17 do dziś
223.11.2007 R. ZMIENIONO §§: 1; 2; 4; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 20; 23; 26; 30; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 38 (1); 38 (2); 40; 38 (3); 42; 47; 51; 58; 60; 66; 66 (1); 66 (2); 68; 69; 70-72; 74; 76; 77; 80 (1); 83; 87; 89 (1); 93; 94 (1); 94 (2); 103; 106; 107; 108; 109; 110 (1); 111; 111 (1); 111 (2); 113; 114; 116; 118; 123-126; 127; 129; 133; 138; 140; 145; 146; 147; 147 (1); 148; 148 (1); 149; 149 (1); 150; 151; 151 (1); 151 (2); 152; 152 (1); 154; UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY.2008-02-18 do dziś
328.08.2018R.; USUNIĘTO: §12; §13; §18; §19; §20; §21; §22; §23; §66(1); §70; §71; §72; §74; §108; §109; §111(1); §112; §113; §117; §123; §124; §125; §126; §152(1); §153; §154; §155; ZMIANY: §8 PKT L, PKT 2, PKT 3, PKT 5, PKT 6, PKT 7,; §9; §11; §12; §13; §14; §15; §22; §24; §27; §28; §31; §46; §53; §54; §55; §56; §57; §58; §59; §60; §61; §62; §64; §65; §70; §74; §75; §76; §77; §79; §83; §87; §96; §99; §100; §101; §102; §103; §105; §106; §108; §110; §111; §116; §117; §119; §120; §122; §123; §127; §128; §132; §134; §137; §140; §143; § 144; WPROWADZONO NOWY §147 ORAZ §148.2018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.2004-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZOROWSKI2004-03-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-17 do dziś
21. NazwiskoBORCZYK2004-03-17 do dziś
2. ImionaJAN ZDZISŁAW2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-03-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMECHELEWSKI2020-10-01 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-10-01 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2017-03-21 do dziś
2. ImionaMARIOLA2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-09-06 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 07.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
3data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
4data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-06 do dziś
5data złożenia 28.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
6data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
8data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
12data złożenia 20.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
13data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
15data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-28 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-06 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów