A. SADOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000199293
Numer REGON: 351493025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[RDF/329451/21/819]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2004-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP3514930252004-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. SADOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 1662004-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KRASZEWSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 30-110 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.08.1998 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1, REP. A NR 11894/98; 08.01.2004 NOTARIUSZ TOMASZ KOT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY UL. TOPOLOWEJ 11, REP. A NR 208/2004, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I NADANIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI; 27.02.2004 R. NOTARIUSZ TOMASZ KOT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY UL. TOPOLOWEJ 11, REP. A NR 2908/2004, ZMIANA § 3.2004-03-12 do dziś
210.03.2005 R. -NOT. JULITA WIRSKA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. WADOWICKA 12 REP. A NR 533/2005 -ZMIANA § 5;2005-04-29 do dziś
309.09.2005 R., NOTARIUSZ JULITA WIRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. WADOWICKIEJ 12, REP. A NR 2152/2005; ZMIANA § 5, § 10 UST. 3, § 13 UST. 1.2005-10-24 do dziś
430.01.2007 R.NOTARIUSZ JOANNA BROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 708/2007 - ZMIANA (UCHYLENIE BRZMIENIA DOTYCHCZASOWEGO) I USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2007-02-09 do dziś
528.09.2007 R., NOTARIUSZ JOANNA BROSZKIEWICZ, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 6514/2007 -ZMIANA (UCHYLENIE BRZMIENIA DOTYCHCZASOWEGO I USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA) § 1 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2007-12-11 do dziś
602.01.2013 R., ASESOR NOTARIALNY BEATA NIENIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIOLI JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1/2013 - ZMIANA § 5, § 6, § 7, § 8 PKT 1, § 10 PKT 3, § 13 PKT 1, § 14 PKT 4; DODANO W § 14 PKT 5 ORAZ ZMIANA OZNACZENIA DOTYCHCZASOWEGO PKT 5 NA PKT 62013-02-21 do dziś
711.06.2014 R., REP. A NR 2851/2014, NOTARIUSZ BEATA NIENIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 5 I § 13 PKT. 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-11 do dziś
803.02.2015 R., REP. A NR 402/2015, NOTARIUSZ BEATA NIENIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO: §1, §5, §6, §7, §8 PKT.1, §9, §10 PKT 3 I §13 PKT1 UMOWY SPÓŁKI. USUNIĘTO: §14, PKT 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBROŃSKI2013-02-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ARTUR2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁOTYCH2015-02-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000 ZŁOTYCH2015-02-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500 ZŁOTYCH2015-02-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2013-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2013-02-21 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH PRZYSŁUGUJE: ARTUROWI SADOWSKIEMU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.2015-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2013-02-21 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZBROŃSKI2015-02-26 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ARTUR2015-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z WYŁĄCZENIEM: -REPREZENTOWANIA INTERESÓW JEDNEJ STRONY PRZECIW DRUGIEJ STRONIE PRZED SĄDEM LUB INNYM CIAŁEM ORZEKAJĄCYM, PROWADZONEGO PRZEZ CZŁONKÓW ADWOKATURY LUB POD ICH NADZOREM, -DORADZTWA I REPREZENTOWANIA W SPRAWACH CYWILNYCH, -DORADZTWA I REPREZENTOWANIA W SPRAWACH KARNYCH, -DORADZTWA PRAWNEGO I OGÓLNYCH KONSULTACJI, PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE: DOKUMENTACJI PATENTOWEJ I PRAW AUTORSKICH, TESTAMENTÓW, AKTÓW DAROWIZN, UMÓW POWIERNICZYCH ITP., DZIAŁALNOŚCI NOTARIUSZY, KOMORNIKÓW, RZECZNIKÓW PATENTOWYCH, RADCÓW PRAWNYCH2004-03-12 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-03-12 do dziś
374 40 Z REKLAMA2004-03-12 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-12 do dziś
580 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 29.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-11-30 do dziś
2data złożenia 29.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
3data złożenia 30.04.2007 okres 2006 ROK2007-05-15 do dziś
4data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
5data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
6data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-14 do dziś
7data złożenia 02.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
8data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
9data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
10data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
13data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
14data złożenia 28.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-28 do dziś
15data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
16data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
17data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
22006 ROK2007-05-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów