EXACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000199288
Numer REGON: 008391721
Numer NIP: 7640053807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311270/21/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0083917212004-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA W PILE nr w rejestrze 532004-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2004-03-11 do dziś
2. Adresulica REYMONTA nr domu 37 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2004-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.02.1988 R. -NOTARIUSZ KRYSTYNA RZEPA, PBN W CHODZIEŻY, REP. A NR 703/88 22.01.2004 R. NOTARIUSZ ZYGMUNT KUFEL, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 474/2004 -ZMIANA § 182004-03-11 do dziś
212.02.2013 R., REP. A NR 758/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE; - ZMIENIONO: § 3, § 4, § 7, § 27; - SKREŚLONO: § 82013-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWIAK2004-03-11 do dziś
2. ImionaBERNADETA RENATA2004-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ2013-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWIAK2021-06-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2021-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2021-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2004-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWIAK2021-06-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2021-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2021-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWIAK2004-03-11 do dziś
2. ImionaBERNADETA RENATA2004-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-14 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-05-14 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-05-14 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-05-14 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-05-14 do dziś
679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2013-05-14 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-05-14 do dziś
881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-05-14 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-14 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-18 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
4data złożenia 30.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
6data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
8data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
9data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
11data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
15data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów