ZAGÓRSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE - ZAKUCIE

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000199222
Numer REGON: 371172908
Numer NIP: 6871796241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-06-19
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/19344/19/865]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie kultury fizycznej2004-03-22 do dziś
3. NazwaZAGÓRSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ZAKUCIE2004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina ZAGÓRZ miejscowość ZAGÓRZ2004-03-22 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 38-540 poczta ZAGÓRZ 2004-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.10.2003 R.2004-03-22 do dziś
217.02.2005 R. W PAR. 2 DODAJE SIĘ PKT 4, W PAR. 9 DODAJE SIĘ PKT 5, 6, 7; SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE PAR. 10 I NADAJE SIĘ MU NOWĄ TREŚĆ; POMIĘDZY PAR. 22 A 23 WSTAWIA SIĘ PAR. 23; DOTYCHCZASOWY PAR. 23 ZYSKUJE NUMER 24. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW.2006-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB SKARBNIKA.2006-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZKA2004-03-22 do dziś
2. ImionaADAM2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANOWSKI2004-03-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁASIEWICZ2004-03-22 do dziś
2. ImionaJULIUSZ2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2004-03-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALEC2004-03-22 do dziś
2. ImionaADAM2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATO2004-03-22 do dziś
2. ImionaJAN2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLOREK2004-03-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALENIECKI2004-03-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCAŁUŃ2004-03-22 do dziś
2. ImionaADAM2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2004-03-22 do dziś
292 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-03-22 do dziś
355 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2004-03-22 do dziś
455 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2004-03-22 do dziś
555 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-03-22 do dziś
655 30 A RESTAURACJE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2014 okres OD 22.03.2004 DO 31.12.20042015-03-12 do dziś
2data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-03-12 do dziś
3data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-03-12 do dziś
4data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-03-12 do dziś
5data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-12 do dziś
6data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-12 do dziś
7data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-03-12 do dziś
8data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-12 do dziś
9data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-12 do dziś
10data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ, 2. ORGANIZOWANIE ZAWODÓW, IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, 3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I POPULARYZACJI W ZAKRESIE SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI, 4. SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODNIKÓW, KADRY TRENERSKO-INSTRUKTORSKIEJ I DZIAŁACZY. 5. UPOWSZECHNIA WIEDZĘ NA TEMAT KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 6. STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, 7. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.2006-06-12 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów