SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HYDROTECHNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000199115
Numer REGON: 931006045
Numer NIP: 8981100566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-12-13
Sygnatura akt[RDF/461972/22/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP9310060452004-04-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HYDROTECHNIK”2004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 9002004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-04-16 do dziś
2. Adresulica EDYTY STEIN nr domu 2/4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-322 poczta WROCŁAW 2004-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.12.1990 R. UCHWALONO STATUT2004-04-16 do dziś
214.12.2007 R., UCHWALONO NOWY STATUT.2008-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHRZANOWSKI2022-06-07 do dziś
2. ImionaJAN DARIUSZ2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-06-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-07 do dziś
21. NazwiskoNIEHREBECKI2022-06-07 do dziś
2. ImionaADAM ANTONI2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-07 do dziś
31. NazwiskoCHRZAN2004-04-16 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKALA2022-06-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIAK2022-06-07 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMANIAK LESIAK2017-07-03 do dziś
2. ImionaMARIA ZDZISŁAWA2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-29 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-08-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2009 okres 2004 R.2009-07-09 do dziś
2data złożenia 26.06.2009 okres 2005 R.2009-07-09 do dziś
3data złożenia 26.06.2009 okres 2006 R.2009-07-09 do dziś
4data złożenia 26.06.2009 okres 2007 R.2009-07-09 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 2008 R.2009-07-09 do dziś
6data złożenia 16.08.2010 okres 2009 R.2010-08-18 do dziś
7data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
8data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
10data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
13data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14data złożenia 04.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
15data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
16data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-19 do dziś
17data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-20 do dziś
18data złożenia 13.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 R.2009-07-09 do dziś
22005 R.2009-07-09 do dziś
32006 R.2009-07-09 do dziś
42007 R.2009-07-09 do dziś
52008 R.2009-07-09 do dziś
62009 R.2010-08-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 R.2009-07-09 do dziś
22005 R.2009-07-09 do dziś
32006 R.2009-07-09 do dziś
42007 R.2009-07-09 do dziś
52008 R.2009-07-09 do dziś
62009 R.2010-08-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów