FIRMA HANDLOWA „MAX-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000199067
Numer REGON: 370428702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-03-23
Sygnatura akt[RDF/193058/20/634]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 370428702 NIP 68421131852007-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MAX-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE nr w rejestrze 7872004-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2004-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica PUŻAKA nr domu 37 kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2007-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.1997 R. BOŻENA TOCZYŃSKA-HĘDRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE, REP. A NR 2104/2003 31.12.2003 R. KRYSTYNA URBAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE, REP. A NR 2071/2003 – ZMIANA PAR: 6, 7, 14, UST. 1 W PAR. 10, DODANIE NOWEGO UST. 3 W PAR. 19.2004-03-09 do dziś
202.12.2016R., REP. A NR 6856/2016, NOTARIUSZ JOLANTA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE, ZMIANA PAR. 6 UMOWY2017-07-12 do dziś
328.08.2017 R., REP.A NR 4915/2017, NOTARIUSZ JOLANTA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE UL.CZAJKOWSKIEGO 5, ZMIANA PAR.7 UMOWY2018-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSADZKI2004-03-09 do dziś
2. ImionaWACŁAW2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ ZŁ2018-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCHEL2004-03-09 do dziś
2. ImionaROMAN2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ ZŁ2018-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13018000,00 ZŁ2007-01-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSADZKI2004-03-09 do dziś
2. ImionaWACŁAW2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCHEL2004-03-09 do dziś
2. ImionaROMAN2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2017-07-12 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-12 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-12 do dziś
464 99 Z OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI2017-07-12 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-07-12 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-07-12 do dziś
796 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 01.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-20 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 2005 R.2006-08-02 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
5data złożenia 16.07.2008 okres 2007 R.2008-07-22 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 20082009-07-16 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 2010 ROK2011-10-20 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 2011 R.2012-09-27 do dziś
9data złożenia 20.06.2013 okres 20122013-08-28 do dziś
10data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
12data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13data złożenia 24.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-24 do dziś
14data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
32007 R.2008-07-22 do dziś
420082009-07-16 do dziś
52010 ROK2011-10-20 do dziś
62011 R.2012-09-27 do dziś
720122013-08-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-20 do dziś
32005 R.2006-08-02 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
52007 R.2008-07-22 do dziś
620082009-07-16 do dziś
72010 ROK2011-10-20 do dziś
82011 R.2012-09-27 do dziś
920122013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów