APW AGENCJA PROMOCJI WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000199029
Numer REGON: 015697914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-11-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/64412/13/863]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPW AGENCJA PROMOCJI WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2013-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.02.2004 ASESOR NOTARIALNY JOANNA ŻARSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY GROMEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 02-951 WARSZAWA, UL. HUSARII 60 REP. A NR 1110/20042004-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-09 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiMONITOR POLSKI B2004-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZKOWSKI2004-03-09 do dziś
2. ImionaKONRAD2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁOTYCH2004-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM, LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2004-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZKOWSKI2004-03-09 do dziś
2. ImionaKONRAD2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 Z REKLAMA2004-03-09 do dziś
292 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-09 do dziś
392 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2004-03-09 do dziś
492 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-03-09 do dziś
522 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-03-09 do dziś
622 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-03-09 do dziś
722 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-03-09 do dziś
822 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-03-09 do dziś
922 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-03-09 do dziś
1022 21 Z DRUKOWANIE GAZET2004-03-09 do dziś
1122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-09 do dziś
1274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-03-09 do dziś
1322 23 Z INTROLIGATORSTWO2004-03-09 do dziś
1422 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2004-03-09 do dziś
1522 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2004-03-09 do dziś
1622 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-03-09 do dziś
1722 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2004-03-09 do dziś
1822 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-03-09 do dziś
1952 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-03-09 do dziś
2052 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2004-03-09 do dziś
2172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-03-09 do dziś
2272 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-03-09 do dziś
2374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-09 do dziś
2474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-03-09 do dziś
2574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-03-09 do dziś
2674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-03-09 do dziś
2774 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-03-09 do dziś
2880 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-03-09 do dziś
2992 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-03-09 do dziś
3092 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-03-09 do dziś
3192 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2004-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów