„ASTRA II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000198970
Numer REGON: 810719750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244937/20/899]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810719750 NIP 85610024082013-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 43732004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość LUBCZYNA2004-03-24 do dziś
2. Adreskod pocztowy 72-105 poczta LUBCZYNA kraj POLSKA 2004-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 STYCZNIA 1995 R. NOTARIUSZ MARIANNA KOWALCZYK KANCELARIA NOTARALNA W GOLENIOWIE, REP. A NUMER 121/1995 22 STYCZNIA 2004 R. NOTARIUSZ MARIANNA KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE, REP. A NR 347/2004, ZM. § 1, 2, 4, 7 UST. 1, § 8, § 10, § 14 UST. 1, § 212004-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„HERSTA -STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8119170442004-03-24 do dziś
4. Numer KRS0000007235 2004-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ-TURLIŃSKA2004-09-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2004-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ2004-09-14 do dziś
2. ImionaTERESA LEOKADIA2004-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2020-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-10 do dziś
2data złożenia 12.07.2012 okres 2010 ROK2012-09-28 do dziś
3data złożenia 12.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-28 do dziś
4data złożenia 18.06.2013 okres 2012 R.2013-07-03 do dziś
5data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
6data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
7data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
11data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2012-09-28 do dziś
22011 ROK2012-09-28 do dziś
32012 R.2013-07-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-10 do dziś
22010 ROK2012-09-28 do dziś
32011 ROK2012-09-28 do dziś
42012 R.2013-07-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji22.01.2004 R. UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 22 STYCZNIA 2004 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ MARIANNĘ KOWALCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 347/20042004-03-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2004 NADZWYCZAJNWGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.06.2004 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ DANUTĘ BARTKOWIAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GOLENIOWIE, REP. A NR 5876/2004.2004-09-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-03-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki22.01.2004 R. UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 22 STYCZNIA 2004 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2004-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów