SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RASZKOWIE

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000198957
Numer REGON: 001257356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-11-29
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/25778/23/542]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012573562004-04-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RASZKOWIE2004-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr w rejestrze 11622004-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina RASZKÓW miejscowość RASZKÓW2004-04-01 do dziś
2. Adresulica POLNA nr domu 25B kod pocztowy 63-440 poczta RASZKÓW 2004-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.11.1985 R., 30.06.2003 R.2004-04-01 do dziś
212.06.2006 R. -ZMIENIONO §§: 9 PKT 2; 13 PKT 1; 51 UST. 1, -DODANO §§: 14 UST. 3 I 4; 15 (1); 16 PKT 5; 20 UST. 7; 77 (1), 79 (1); 79 (2).2006-11-15 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27.11.2007 R. -ZMIENIONO: UST. 1 I 3 W § 14; UST. 5 W § 26; UST. 1-5 W § 27; PKT 1 W UST. 1 § 48; § 54; UST. 1 W § 62; UST. 2 W § 64; § 65; UST. 2 I 3 W § 117, -DODANO: UST. 4 W § 9; UST. 4 W § 14; UST. 6 W § 24, UST. 4 W § 33; UST. 3 W § 34; UST. 2 W § 42; § 54 (1); UST. 2 W § 60; UST. 3 W § 64; PKT 6 W § 71; UST. 1 (1) W § 117; UST. 9 I 10 W § 117,, § 63 (1), § 67 (1) SKREŚLONO: PKT 2 W UST. 2 § 4; UST. 1-4 W § 55; UST. 2 I 4 W § 56; § § 57-59; § 61; UST. 2 W § 70; UST. 1 W § 77.2008-02-26 do dziś
430.06.2014 R. - ZMIENIONO: § 15 PKT. 5, § 33 PKT. 2, § 41 PKT. 1, § 119 PKT. 22014-10-21 do dziś
504.07.2019R. - ZMIENIONO: §9, §12 UST. 2, - UCHYLONO: §10, §12 UST. 1, §13 STATUTU2020-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIĄDER2020-05-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD BRONISŁAW2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-04 do dziś
21. NazwiskoKOWALEWSKA2004-04-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2004-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-01 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-04-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-01 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATKOWSKI2020-05-04 do dziś
2. ImionaMARIAN2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2020-05-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2020-05-04 do dziś
2. ImionaHONORATA ANNA2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoJACKOWIAK2023-11-29 do dziś
2. ImionaJACEK2023-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-29 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI I KONTRAHENTAMI, SKŁADANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH.2023-11-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH MIESZKAŃ2004-04-01 do dziś
245 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2004-04-01 do dziś
345 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2004-04-01 do dziś
445 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2004-04-01 do dziś
545 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2004-04-01 do dziś
670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2004-04-01 do dziś
770 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2004-04-01 do dziś
870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2004-04-01 do dziś
985 32 D PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ2004-04-01 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.11.2006 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-12-11 do dziś
2data złożenia 23.11.2006 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-12-11 do dziś
3data złożenia 23.11.2006 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-12-11 do dziś
4data złożenia 23.11.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-12-11 do dziś
5data złożenia 23.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-11 do dziś
6data złożenia 30.11.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-10 do dziś
7data złożenia 13.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
10data złożenia 31.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
11data złożenia 28.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
12data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
13data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
14data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
15data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
17data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
18data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
20data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
21data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
22data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-12-11 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-12-11 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-12-11 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-12-11 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-11 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-10 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-12-11 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-12-11 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-12-11 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-12-11 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-11 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-10 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów